Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


15.3. Една съществена част от приходите на бюджетните организации имат получените дарения и помощи, от страната и от чужбина. За разлика от постановките на НСС 20 "Отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавни помощи" в бюджетната сфера е възможно прилагането на друг подход - отчитането им като приход към момента на получаването им и отписване на възстановените (върнатите неусвоени) помощи и дарения. Респективно, това става по кредита (получаването) и по дебита (връщането) на сметки от гр. 74 "Помощи и дарения от страната и чужбина". Една демонстрация на този подход може да бъде постигната чрез следния казус:

Да допуснем, че сиропиталище "Коджакафалията " е получило в дарение от Фондация "Детска закрила" 150 000 лв. за ремонт на сградата на сиропиталището, като волята на дарителя е неусвоените до края на бюджетния период средства да се предоставят на училището за деца с увреждания в същия град.

За получаването на средствата в регистрите на сиропиталището ще се направи записването:
1) Д-т с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в лв" 150 000

К-т с/ка 7412 "Капиталови трансфери и дарения от страната" 150 000

Ако към края на годината се установи, че са налице неусвоени средства в размер на 42 000 лв, в изпълнение волята на дарителя същите следва да се преведат на училището, което ще се отрази със статията:

2) Д-т с/ка 7412 "Капиталови трансфери и дарения от страната" 42 000

К-т с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в лв" 42 000

Този начин на счетоводно отразяване не следва да се прилага, когато бюджетна организация е получател на дарение, но самата тя отпуска помощи и извършва дарения. Тогава тези получени и направени трансфери ще отчитат като приходи и разходи. Следния казус демонстрира това правило:

Да допуснем, че Фондация "Детска закрила" е получила като дарение от "Лукойл - България" АД 200 000 лв. за подпомагане на нейната социална програма. Този получен трансфер ще се отрази чрез записа:

1) Д-т с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в левове" 200 000

К-т с/ка 7411 "Текущи трансфери и дарения от страната" 200 000

Фондацията, в изпълнение на своята социална програма отпуска помощи на самотни майки и нека предположим, че предостави такива помощи в размер на 17 000 лв. Записването ще бъде:

2) Д-т с/ка 6421 "Текущи помощи и обезщетения за домакинства" 17 000

К-т с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в лева" 17 000

Когато, по воля на дарителя суми от помощ и дарение не се предоставят директно (като паричен трансфер), а се предоставят за усвояване при изпълнение на изрично посочени от дарителя условия, тяхното усвояване е добре да се следи счетоводно. Тъй като обаче, те до изпълнението на условията не са под разпореждане на бенефициента, за последния те не представляват приход, нито актив. Следователно, ще се наложи задбалансовото им отчитане. За демонстриране на това ще предложим следния казус:

Да допуснем, че МОН е получило от Европейската комисия уведомително писмо за разрешено финансиране на проект за реорганизация на началното образование на стойност 1.5 мил. евро. Финансирането ще бъде предоставено след одобряване на проекта от Експертния съвет по образование на ЕК. Разрешаването на финансирането ще бъде отразено в регистрите на МОН чрез записването:


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала