Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


1) Д-т с/ка 9202 "Неусвоени суми от получени дарения, помощи и др. безвъзмездно отпуснати средства от чужбина" Е1 500 000x1955 = 2 932 500

К-т с/ка 9981 "Кореспонд. с/ка за задбал. активи ".... 2 932 500

Ако предположим, че предложения проект за реформа не е задоволил изискванията на Експертния съвет, поради което Комисията е одобрила отпускане на средства само по дейност 3.5. "Учебни програми " в размер на Е600 000, като сумата е постъпила по валутната сметка на МОН, то записванията ще бъдат:

1) Д-т с/ка 5014 "Текущи банкови сметки във валута "

п-да Евро 600000x1.955 1173 000

К-т с/ка 7481 "Получени текущи помощи от международни организации " 1173 000

2) Д-т с/ка ка 9981 "Кореспондираща сметка за задбалансови активи"

К-т с/ка ка 9202 "Неусвоени суми от получени дарения, помощи и др. безвъзмездно отпуснати средства от чужбина"..Е600 ОООх 1.955 1 173 000

15.4. Извършените трансфери между звената на бюджетната система, както и между бюджетни и извънбюджетни сметки се отчитат по сметки от гр. 75 "Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки". Принципите на счетоводно отразяване са:

^ Получените касови трансфери да се отчитат по кредита на сметките от гр. 75 в кореспонденция със сметки от подгр. 501;

^ Предоставените касови трансфери да се отчитат по дебита на сметки от гр. 75 в кореспонденция със сметки от подгр. 501;

^ Сметките от групата да се приключват в края на бюджетния период срещу сметки от гр. 12.

Ако второстепенен разпоредител е включен в СЕБРА и използвайки БУС 1302000 нареди плащани от сметка на висшестоящият му първостепенен разпоредител, след като банката го изпълни, то в регистрите на двете бюджетни организации ще се

съставят записванията:

а) при първостепенния разпоредител:

1) Д-т с/ка 7500 "Разчети за плащания по БУС 1302000 срещу сметка на първостепенен разпоредител"

К-т с/ка 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани в системата Единна бюджетна сметка"

б) при второстепенния разпоредител

1) Д-т с/ка 4010 "Доставчици от страната"

К-т с/ка 7500 "Разчети за плащания по БУС 1302000 срещу сметка на първостепенен разпоредител"

При консолидирането на отчетите, в системата на първостепенния разпоредител салдото по с/ка 7500 трябва да е нулево.

15.5. В бюджетната сфера често цели структури минават от издръжка на един бюджет към друг (напр. между държавата и общините и обратно). Свързаните с това ефекти и счетоводни записвания най-добре могат да се демонстрират чрез следния казус:

Да допуснем, че с решение на Министерския съвет се прехвърли от структурата на Министерството на труда и социалните грижи в структурата на община Бургас Дом за социален патронаж с балансова сума на активите 70 000 лв. и със сума на задълженията 47 000 лв. В двете бюджетни организации въз основа на нормативния акт и акта за предаването/приемането ще се съставят записванията:

а) в МТСГ

1) Д-т с/ка 7611 "Прехвърлени активи" 70 000

К-т с/ки от раздели 2, 3,4 и 5 70 000


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала