Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


2) Д-т с/ки от гр. 16, 17, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 48 и 49 47 000

К-т с/ка 7612 "Прехвърлени пасиви" 47000

б) в регистрите на общината ще се направят огледални счетоводни записвания по сметките:

1) Д-т с/ки от разделите 2, 3, 4 и 5 70 000

К-т с/ка 7617 "Поети активи "...... 70 000

2) Д-т с/ка 7618 "Поети пасиви" 47 000

К-т с/ки от гр. 16, 17, 19, 40, 42, 43, 44. 46, 48 и 49 47 000

В края на отчетния период сметки 7611 и 7612, респективно с/ки 7617 и 7618 ще се приключат срещу сметка 1309 "Изменения в нетните активи от други събития ".

Следва да се има предвид, че посочените записвания могат да се правят и при прехвърляне на отделни активи и пасиви между държавата и общините, но не и когато се правят касови трансфери, или пък се отпускат временни безлихвени заеми.

По аналогичен на посочения в примера начин се отчита и изваждането/въвеждането на обособени структурни единици от/в бюджетната сфера (например преобразуване на бюджетна организация в търговско дружество и обратно). В тези случаи, обаче се използват сметки от подгрупа 769 "Прехвърлени обособени активи между държавата (общините) и стопанския сектор". Сметките от подгрупа 769 не се ползват в случаите на парични и натурални, капиталови и текущи трансфери между публичния и стопанския сектор. В тези случаи се ползват приходни и разходни сметки от гр. 64 и 74.

Принципите на счетоводно отразяване илюстрирани чрез горепосочения пример се използват и в случаите когато:

^ се извършва прехвърляне на активи и пасиви само между бюджетни сметки и фондове на държавата;

^ се извършва прехвърляне на активи и пасиви между бюджетни сметки и фондове на общините;

^ се извършва прехвърляне на активи и пасиви между отделните отчетни групи (бюджет, извънбюджетни сметки и фондови, други) в рамките на една и съща бюджетна организация.

За счетоводното разграничаване на горепосочените случаи, записванията по тези операции се отразяват в сметки от подгрупи 762 и 764 {примерни записвания по такива операции са представени по-напред в изложението).

По отношение приходите/разходите от преоценки и курсови разлики следва да се имат предвид следните особености:

- и приходите, и разходите от преоценки и курсови разлики се отчитат по сметки от раздел 7 на сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП);

- само курсовите разлики при продажба на валута се отчитат по сметки от подгрупа 739, а преоценките на левово и валутно деноминираните активи по сметки от гр. 78;

- преоценки на валутните наличности и валутно деноминираните активи и пасиви следва да се извършва към края на всеки месец.

Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала