Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приписаните приходи, разходи и трансфери


ОТЧИТАНЕ НА ПРИПИСАНИТЕ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

"Преписани" са тези приходи, разходи и трансфери, които не представляват явна транзакция или явно отразени суми в първични счетоводни документи, а се появяват като съпътстващ резултат. Така например, при предоставянето на временна безлихвена финансова помощ на стопанско предприятие, налице е скрит ефект за публичния сектор, изразяващ се в пропуснатата лихва по сумата за периода. В този случай в публичния сектор би следвало да бъде отразен като преписан приход размера на пропуснатата лихва, а като преписан разход размера на трансфера по пропуснатата лихва. С оглед спазването на принципа за "предимство на съдържанието пред формата " би следвало пропуснатата лихва да се отрази като трансфер.

Друг случай на такъв трансфер е пропуснатия приход от наем в общински бюджет, когато наемател се явява държавна агенция. В този случай за държавната агенция-наемател наема, който би заплатила при обичайни условия представлява преписан разход, а преписан приход -получения скрит трансфер от общината.

Сметкоплана на бюджетните организации предвижда преписаните приходи, разходи и трансфери да се отчитат по сметки от подгрупи 608, 628, 718, 728, 759 и по сметки от групи 64 и 74. Една добра представа за характера на преписаните приходи и разходи и тяхната счетоводна интерпретация може се получи на база на следния казус:

Да допуснем, че Здравно-осигурителна каса е настанена в общинска сграда със справедлива пазарна стойност на евентуален месечен наем - 15 000 ле. По отношение на скрития трансфер между двата бюджета би следвало да бъдат съставени следните записвания:

а) в регистрите на ЗОК:

Д-т с/ка 6087 "Преписаниразходи за наеми". 15 000

К-т с/ка 7595 "Преписани трансфери от общински бюджети " 15 000

б) в регистрите на финансовата служба към общината:
Д-т с/ка 7594 "Преписани трансфери от общински бюджети " 15 000

К-т с/ка 7181 "Преписани приходи от продажби на услуги " 15 000

Други, често срещани случай са свързани с предоставянето/ползването на активи под наем по занижени цени. В зависимост от характеристиката на лицата, участващи в сделката се прилагат модели на счетоводно отразяване, аналогични на следния пример: Да допуснем че е сключен наемен договор за 100 квж търговска площ при 15 ле. на кв.м., при условие, че текущите пазарни равнища на наемите в същия район са 25 ле. на квм. месечно. Записите ще са:

> когато наемателя е небюджетна организация или физическо лице:

1)Д-т с/ка 4331 "Вземания от наеми и концесии от местни лица". 1 500

К-т с/ка 7121 "Приходи от наеми на имущество 1 500

2)Д-т с/ка 6424(44,54) "Приписани тек. субсидии за..." 1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи". 1 000

> когато бюджетната организация е наемател, а наемодателя е небюджетна организация или физическо лице:

1)Д-т с/ка 6071 "Разходи за наеми в страната". 1500

К-т с/ка от гр. 50. 1 500

2)Д-т с/ка 6087"Приписани разходи за наеми". 1 000

К-т с/ка 7424(44, 54) "Приписани текущи трансфери от... ".. 1 000

> когато наемодател е държавна организация , а наемател общинска, разликата до пазарното равнище се записва и в двете, както следва:

2)(в общинската)Д-т с/ка 6087"Приписани разходи за наеми". 1000


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала