Пон, 1- ви Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разчетите в бюджетните организации


ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Разчетите представляват стойностно изразими отношения като вземания, задължения и вътрешни разчети. В бюджетните организации се спазва счетоводния принцип за некомпенсиране на вземания със задължения.

Особеностите в дейността на организациите на бюджетна издръжка предполагат обособяването на синтетично ниво на разчетите с местни и чуждестранни лица, както и на текущите от дългосрочните вземания и задължения. В тази част ще бъдат разгледани само записванията по специфични за бюджетната сфера разчетни операции.

Особен вид разчети, които възникват само в системата на Националната здравноосигурителна каса са разчетите с доставчици на здравни услуги (с/ка 4050). Към сметката следва да се създадат две подсметки, една за "Доставчици на първична извънболнична медицинска помощ (т.е. за общопрактикуващи лекари и стоматолози)" и втора, "Доставчици на специализирана извънболнична медицинска помощ" (за специалисти, лаборатории, аптеки). При авансово плащане на суми се съставя записване от вида:

1) Д-т с/ка 4050 "Доставчици на здравни услуги" 40501 или 40502

- п-да на доставчика К-т с/ка от гр. 501

Същата статия се съставя и при заплащане срещу представена фактура.

Сметка 4050 се приключва в края на бюджетния период със записване от вида:

1) Д-т с/ки 6431 "Здравноосигурителни разходи за доболнична медицинска помощ"

6432 "Здравноосигурителни разходи за болнична медицинска помощ"

6433 "Здравноосигурителни разходи за домашно лечение и лекарствени средства"

6439 "Други здравноосигурителни разходи"

К-т с/ка 4050 "Доставчици на здравни услуги"

Значителна особеност в бюджетната сфера е отчитането на прехвърлянето на активи между структурни звена на една и съща бюджетна организация. Когато активите въпреки прехвърлянето (смяна на местоположението и отговорността за опазването и съхраняването) остават в рамките на една и съща отчетна група (бюджет, извънбюджетни сметки и фондове, други дейности) и не напускат системата на първостепенния разпоредител се съставят записвания за вътрешни разчети, както следва:

а) в предаващото структурно звено

1) Д-т с/ка 4500 "Вътрешни разчети при доставка и прехвърляне на имущество"

К-т с/ки от гр. 20 и 30

б) в приемащото звено
1) Д-т с/ки от гр. 20 и 30

К-т 4500 "Вътрешни разчети при доставка и прехвърляне на имущество"

Погледнато на консолидирано равнище от позициите на обособената отчетна група, операцията и записванията по нея не пораждат изменения в разчетите и нетните активи, т.е. салдото по сметка 4500 при консолидирането следва да се нулира.

Следва да се има в предвид, че посочените по-горе записвания чрез с/ка 4500 не се ползват при счетоводното отразяване на паричните трансфери (използва се сметка от гр. 750) и при прехвърлянето на материални и нематериални активи между отчетни групи, различни бюджети, фондове или в стопанския сектор (ползват се сметки от гр.

76).

Така например ако допуснем, че Националната служба по заетостта е привела 200 000 лв. на Бюрото по труда в Бургас, то този трансфер ще се отрази чрез записванията:

а) в регистрите на БТ - Бургас

1) Д-т с/ка 5013 "Текущи банкови сметки в лв" 200 000


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала