Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция


За приходите при приплодите от едрите продуктивни животни е приплодът, а при приплодите от дребните продуктивни животни обект на калкулиране е приплод и прираст взети заедно.

Готовата селскостопанска продукция е предназначена за продажба и за вътрешнопроизводствено потребление. Към продукцията се отнасят напълно преработените и предадени в складовете продукти, а също и продуктите, които подлежат на по-нататъшна обработка. Прираста не се отчита към продукцията.

Съответно изискванията на стандарт 41 селскостопанската продукция се оценява по справедлива пазарна стойност. И за селскостопанската продукция е валидно изискването, в края на отчетния период да се направи преоценка, ако стойността е по-висока от действата в момента пазарна стойност.

В селското стопанство се прилага и друг начин на оценка на готовата продукция, при който продукцията текущо се оценява по планова себестойност и в края на годината тази себестойност се коригира във фактическата. И в този случай се прави преоценка.

Готовата селскостопанска продукция се документира със следните документи:

  • кантарна величина – това е документът, чрез който се измерва прибраната от полето готова продукция. Тя е неразделна част от складовата разписка, с която се заприходява продукцията в складовете.

  • Акт за резултатите за сушенето, сортирането, почистването и преработката на селлскостопанската продукия. Съставя се от комия за установяване на действителното количество продукия след нейната преработка.

  • Акт за приемане на грубия и сочния фураж.

  • Отчетен лист за получената животновъдна продукция – използва се за продукцията, за която няма специфичен документ. Чрез него се отчитат най-вече млякото, яйцата, тоест продукцията, която се получава ежедневно.

  • Акт за остриганата вълна

При повечето от продажбите в селското стопанство не се издава фактура, а се работи с предавателно-приемателна разписка. Фактура се издава след като купувача получи и определи качеството на продукцията.

По отношение на отчитането на готовата продукция само при зърнените култури продукцията първоначално се заприхождава по бункерно тегло. Издавасе складова разписка и се заприхождава от МОЛ, дебитира се сметка 303 и се кредитира сметка 611 с аналитична сметка пшеница. След като се извърши преработката възоснова на акта се сторнира първото записване за продукцията и съответно за действителните килограми се дебитира сметка 303 и се кредитира сметка 611.

В много от случаите в селското стопанство продукцията продадена направо от фермите не се отчита по сметка 303, а направо се продава.


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала