Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и направените трансфери в бюджетните звена


ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И НАПРАВЕНИТЕ ТРАНСФЕРИ

В БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА

В Общите разпоредби към НСС разходите се определят като "намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието, или намаляване / активите или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което се дължи за разпределение между съучастниците в капитала и преоценкат отразена в собствения капитал ".

Това определение изцяло приложимо при отчетността в публичния сектор, като обаче се имат предвид принципите на "консолидацията" и "фондовото счетоводство" които се прилагат тази в сфера. Така например, прехвърлянето на активи между организации от системата на един и същ първостепенен разпоредиш не следва да се третира като разход и отразява в намаление на капитала на този разпоредител, докато прехвърлянето на активи от една отчетно обособена група {бюджети, извънбюджетни сметки и фондови и други) в друга, следва да води до намаляване на капитала на едната и увеличаване на капитала на другата, въпреки че актива може и да не е напуснал бюджетното звено.

Разходите в бюджетната сфера са отчитат на "касова основа" и база "текущо начисляване". Това се налага от необходимостта да се установява "касовото изпълнение" на съответния бюджет чрез изготвянето на "касови отчети" и фактическото състояние и изменение на активите, пасивите, приходите, разходите и капитала на бюджетните организации от системата на един и същ разпоредител.


14.1. С цел интелигентното управление на дейността на бюджетните организации и законосъобразното и целесъобразно изразходване на публичните финанси групирането и отчитането на касовите разходи е строго регламентирано. Ежегодно с приемането на Закона за държавния бюджет се регламентира и Единна бюджетна класификация на разходите. Съобразно нея касовите разходите се групират по функции, групи и дейности и унифицирано се кодират чрез параграфи на разходната бюджетна класификация. Съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за устройство на държавния бюджет касовата отчетност обхваща единствено паричните потоци за текущата бюджетна година. Касовата отчетност не обхваща поетите задължения и начислените вземания на разпоредителите с бюджетни кредити. Всички разпоредители с бюджетни кредити изготвят и представят в йерархичен порядък тримесечни и годишни касови отчети във следните формати:

^ форма "БО - 3" - за общините;

^ форма "Б - 3" - за министерствата и ведомствата;

^ форма "ИБСФ" - за извънбюджетните сметки и фондове;

^ форма "НАЛ - 3" - за наличностите на каса и по банкови сметки.

В тези отчети всяко постъпление се отразява със знак "+" по приходен бюджетен параграф и подпараграф, а всяко плащане със знак "+" по разходен бюджетен параграф/подпараграф. Взаимоотношенията между различни бюджети като отпуснати и възстановени субсидии и временни безлихвени заеми, както и трансферите между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове се отразяват с "+" ако са получени и със знак " -", ако са предоставени.

Да допуснем, че Община "Х"за първото тримесечие на бюджетната 2003 е:

^ получила заемообразно от фонд "XXX" — 250 000 лв.;

^ погасила получени от фонд "XXX"'- 200 000лв.;

^ предоставила заемообразно по фонд "УУУ" - 50 000 ле.;

^ получила погашение по заема на фонд "УУУ"- 35 000 лв.;


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала