Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и приключване на централния бюджет и местните бюджети в банките


ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ В БАНКИТЕ.

Българска народна банка и клоновете на търговските банки, обслужващи администратори извършват операции по обслужване на касовото изпълнение на републиканския бюджет и местните бюджети по нареждане на съответните администратори. Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) се обслужват от Българска народна банка - София, а останалите (второстепенни и третостепенни) разпоредители с бюджетни средства се обслужват от клонове на търговски банки. Така, касовите разходи по републиканския бюджет се извършват от БНБ - София по нареждане на Министерството на финансите и ръководителите на съответните функционални министерства и централни ведомства, първостепенни разпоредители по бюджетни кредити.

В условията на системата "Единна сметка", СЕБРА и ИСФУ, чрез използването на БУС 1302000 бюджетните средства и операции са консолидирани на ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. На същият се определят лимити, които на са лимити за салдо, а лимити за оборот, т.е. за извършени плащания. Такива лимити се утвърждават и надолу по йерархията на първостепенния разпоредител. Второстепенните и от по-нисък ранг разпоредители, съобразно БУС 1302000 издават бюджетно платежно нареждане за извършване на:

* плащания в рамките на утвърдените лимити към Ш-ти лица

(доставчици и др.);

* прехвърляне на суми към "сметките за наличности” с цел тегления на суми в брой.

В Българска народна банка - София, въз основа на представено завереното от първостепенния разпоредител бюджетно платежно нареждане (Приложение №4) за представяне на средства от Републиканския бюджет (РБ).в полза на. второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити, следва да се отрази касов разход. За отразяване на касовите разходи по ЦРБ в БНБ - София ще се съставят счетоводните записи:

1) Д-т с/ка 6301 "Разходи и други плащания по Централния бюджет в левове"

- &№ (съответната група разходи по разходни параграфи)

К-т с/ка 7302 "Текущи бюджетни сметки на подведомствени разпоредители на министерства и ведомства" -п-да & № с/ка на ПРБК

К-т с/ка 4311 "Издадени преводи в левове" (ако разпоредителя се обслужва от централа на търговска банка)

В последния случай след извършване на превода чрез СЕБРА и БИСЕРА ще се състави и записа:

1) Д-т с/ка 4311 "Издадени преводи в лв"

К-т с/ка 1711 "Разплащателни сметки на банки в лева"

- партида на търговската банка-обслужваща разпоредителя

При получаване на авизото (сетълмента) в клона на търговската банка, обслужващ разпоредител по Републиканския бюджет се съставя записването:

1) Д-т с/ка 4321 Получени преводи в лв."

К-т с/ка 7302 "Текущи бюджетни сметки на подведомствени разпоредители на министерства и ведомства"

п-да на разпоредителя

п-да &№

От текущата си бюджетна сметка разпоредителя може да извършва само тегления на суми в брой, и нареждания за връщане на неусвоени суми по набирателната (транзитната) сметка на финансиращия бюджет. Записванията ще бъдат:

1) Д-т с/ка 6302" Текущи бюджетни сметки на министерства и


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала