Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и приключване на централния бюджет и местните бюджети в банките


ведомства - първостепенни разпоредители в БНБ"

5011 "Каса в лева" или 1722 "Текущи набирателни сметки на

министерства и ведомства в лева"

От 01.01.2003 г. субсидиите и държавния трансфер на преотстъпени данъците по ЗОДФЛ от Централния бюджет за общините се осъществява чрез СЕБРА по регламента на БУС 1302000. Технологията е следната:

а) за всяка от общините се определя 10-разряден код за преотстъпени данъци по ЗОДФЛ;

б) в началото на всеки месец МФ определя лимит за преотстъпени данъци по ЗОДФЛ на всяка община, който се залага по техните кодове;

в) инициативата за усвояване на средства от определените лимити принадлежи на общините, които я изразяват с бюджетни платежни нареждания до обслужващите ги банки;

г) при наличие на лимит нареждането се изпълнява, като сумата се отразява като разход по Централния бюджет и като издаден превод към БАЕ на общината, със следния запис:

1) Д-т с/ка 6301 "Разходи и други плащания по Централния бюджет

в левове"

- &№ (съответната група разходи по разходни параграфи)

К-т с/ка 4311 "Издадени преводи в левове"

При получаване на сетълмента в клона на търговската банка, обслужващ администратора по местния бюджет се съставя записването:

1) Д-т с/ка 46102 "Вътрешни разчети по получени преводи в лв."

К-т с/ка 7304 "Приходи и други постъпления на местни бюджети в лева"

п-да на администратора

п-да &№

Касовите разходи по общинските бюджети се извършват от обслужващата администратора БАЕ по негово нареждане. Те са свързани с преводи към подведомствени бюджетни лица и теглене на суми. В счетоводните регистри на обслужващата местен бюджет банка, тези операции ще се отразяват чрез записи от вида:

1) Д-т с/ка 6304 "Разходи и други плащания на местни бюджети в лева"

- п-да & №

К-т с/ка 46201 "Вътрешни разчети по издадени преводи в Лева" или К-т с/ка 5011 "Каса в лева"

Преминаването към системата "Единна сметка" за отчитане на касовите постъпления и плащания по бюджета позволи към всеки един момент да може да бъде установявано бюджетно салдо, както и движенията по приходните и разходните параграфи.

Салдата по набирателните сметки се превеждат по "Единната сметка" най-малко веднъж седмично, ако сумата е над 1 000 лв, а при бюджетното приключване изцяло. По сметките за наличности не би следвало да се задържат остатъци, тъй като неусвоените суми подлежат на възстановяване чрез транзитните набирателни сметки.

Към последният работен ден на бюджетната година откритите по дебитната и кредитната страна на консолидираната Единна бюджетна сметка разходни и приходни параграфи следва да бъдат приключени, т.е. изчистени от натрупаните през годината обороти. Това се прави с цел разграничаването на информацията за изпълнението на миналия от следващия бюджет, т.е. спазване на принципа на бюджетния период. За целта по с/ки 730Х и бЗОХ.се откриват параграфи "Годишно приключване". По същите се прехвърлят счетоводно натрупаните обороти по приходните и разходните параграфи на тези сметки. Това може да се представи чрез следния модел:


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала