Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и приключване на централния бюджет и местните бюджети в банкитеС/ка 630 Х С/ка 730 Х С/ка 730 Х

& от 1 до n & Год. Приключване & от 1 до n


Така в края на бюджетния период салдото по & Годишно приключване отразява бюджетния резултат за периода. Поради възприятия годход за текущо финансиране на бюджетния дефицит и извършване на плащания по бюджета до размера на постъпленията по него, възможни са само бюджетно равенство и бюджетен излишък. Във втория случай през първия работен ден на новата бюджетна година салдото се прехвърля в & "Преходни остатъци от минали бюджетни години".

Аналогична е и процедурата на годишното приключване на касовото изпълнение на местните бюджети в обслужващите ги БАЕ, като известни особености поражда по-разгърнатата структура на разпоредителите по тези бюджети.

Второстепенните разпоредители по местни бюджети най-късно на предпоследния работен ден на годината нареждат привеждане на остатъците си по с параграфите на с/ка 7304 по същите параграфи на с/ка 7394 на общината.

Също на предпоследния работен ден за годината третостепенните и от по-нисък ранг разпоредители по местни бюджети привеждат остатъците си от с/ки 7304 и 6304 по сметката за приходи на общината - 7304.

Ако в дадена БАЕ се установят салда по сметки 7304 и 6304 към края на предпоследния за годината ден, то същото е задължена служебно да извърши компенсиране между двете сметки и преведе сумата на компенсираното салдо по сметката за приходи на местния бюджет - 7304.

На 31.12 банките извършват зануляване на параграфите по с/ки 7304 и 6304 по посочения потгоре модел и откриват с дата 01.01. салдото по & "Преходни остатъци от минали бюджетни години" на с/ка 7304.

Банките изготвят ежедневни, месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на ДБ и местните бюджети.


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала