Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите за селскостопанската дейност и калкулиране себестойността на продукцията


Отчитане на разходите за селскостопанската дейност и калкулиране себестойността на продукцията

Особености на селскостопанската дейност и влиянието им върху отчитането на разходите и калкулиране себестойността на продукцията


Селскостопанска е дейността, чрез която се управляват биологичните активи и тяхната биологична трансформация в селскостопанска продукция с цел тя да бъде продадена, преработена или използвана в нея. Голяма част от особеностите на селскостопанската дейност са свързани с технологията на производствения процес. Обобщени тези особености се свеждат до следните:

А. Голяма зависимост на селскостопанското производство и най-вече на растениевъдството от природни условия (градушки, наводнения, пожари и т.н.). Тези явления могат да се проявят през различни периоди от времето на отглеждане на отделните култури и в зависимост от това загубите ще обхващат различен размер разходи. Възможността от настъпването на стихийни бедствия изисква подходяща организация за отчитане на загубите от тях. Възможни са следните случаи:

  1. Пълно унищожаване на съответната култура от настъпилото стихийно бедствие. На мястото на унищожената култура не се засява нова втора култура.

Дт 691

Кт 611

  1. В резултат на настъпилото стихийно бедствие засятата култура е засегната частично. В този случай се назначава комисия с представител от предприятието и застрахователната организация, ако културата е застрахована, която комисия изготвя протокол, в който се посочва какъв % от засятата култура е унищожена. В този случай същия % от разходите следва да бъдат отчетени като загуба чрез с/ка извънредни разходи.

Дт 691

Кт 611

Ако културата е била застрахована. За начисленото застрахователно обезщетение се съставя

Дт 495

Кт 791 (691)

Останалите разходи по с/ка 611 Растениевъдство заедно с допълнително извършените такива формират общата фактическа себестойност.

  1. В резултат на стихийното бедствие първоначално засятата култура е напълно унищожена. На нейно място се засява нова втора култура. В този случай извършените до момента на стихийното бедствие разходи се разделят на: повтарящи се разходи (Тези, които за засяването на новата втора култура трябва да се извършат отново. Такива са семена, заплати на персонала участваш в засяването, осигуровки и т.н.) и неповтарящи се разходи (Разходи, които веднъж извършени за първата култура ще се ползват и по ново засятата култура. Такива са есенна дълбока оран, наторяване с естествени торове и др.).


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала