Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на резервите


Отчитане на резервите


Резервите се използват за поддържане на ОК. В някои от предприятията по закон се определя минимален размер на резервите към капитала. Така по ТЗ задължителния размер на резервите на АД не може да бъде по-нисък от 10%. Резервите са два вида: законови чрез нормативни актове  и допълнителни по решение на предприятието .

Резервите се създават обикновено за сметка на печалбата, както и от други източници, ако е посочено в закон или стандарт. Резерви не се създават в новосъздадени губещи предприятия. За отчитане на резервите се използват сметки от група 11.

  • 111- общи резерви

  • 112- резерви от последваща оценка на ДА

  • 113- резерви от последваща оценка на КА

  • 114- резерви от последваща оценка на финансови инструменти

  • 115- резерви от емисия на акции

  • 119- други резерви

сметките от гр.11 са пасивни ,балансови. Те се кредитират при създаване на съответен вид резерви и се дебитират сметки според източника на резервите. Сметките се дебитират, когато се използват резервите, съгласно нормативните предписания.

Сметките от гр.11 съдържат два основни дяла: типични сметки на резерви 111 и 119 и целеви 112, 113, 114, 115- създадени са и се ползват при определени условия .ІІІ. отчитане на Дълготрайни материални активи ДМА


Всички проблеми, свързани с отчитане на ДМА са формирани в Счетоводен Стандарт СС 16 със същото наименование ДМА.

Наименованието ДМА подсказва, че те участват повече от един отчетен период в стопанския живот на предприятието, при което при употреба пренасят част от стойността си в произвежданата продукция, предоставят услуга, а в търговията- издръжката на стокооборота чрез начисляване на амортизационни отчисления.

ДМА в повечето големи и средни предприятия представляват по- голяма част от активите на предприятието. Те показват икономическата мощност на предприятието. За да бъде един актив дълготраен трябва да отговаря на три условия:


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала