Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на собствения капитал


Отчитане на собствения капитал


12.1. Понятие за капитал. Собствен капитал на предприятието - същност, структура и източници за формиране


Известният български икономист- счетовед проф. д-р Д. Добрев определя, че “ капиталът е израз на съвкупната разполагаема икономическа сила, която според целите и нуждите на предприятието се влага в конкретни имуществени форми. Имуществото е разчленено по неговите конкретни форми, докато капиталът е само съвкупен паричен израз на вложените в предприятието средства.

Капиталът е паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи.

А =К

В счетоводните стандарти ( МСС и НСС ) са дадени определения на поняията актив и пасив.

Съобразно критерия за собственост на активите капиталът се подразделя на собствен и привлечен. Чрез собствения капитал се характеризира “ правния произход “ на имуществото на предприятието.

Собственият капитал и привлечения капитал ( пасивите ) представляват източниците на средствата, с които предприятието придобива активите си.

И =К =СК +П

А =СК +П


Собственият капитал е разликата между стойността на активите на предприятието и неговите пасиви.

СК =А -П


Собствения капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат (неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години и текущата печалба/ загуба )


Собствен капитал

|


|


|

Основен капитал


РезервиФинансов резултат

|

Натрупана печалба /загуба)

|

Текуща печалба ( загуба )


Като първи елемент на собствения капитал се определя основният капитал. Той се формира от собствениците при учредяването на предприятието съответно в учредителен договор, договор или в приет от общото събрание на учредителите устав. Основният капитал служи за финансиране на дейността и за обезпечаване на кредиторите на предприятието. Конкретно измерение на основния капитал са активите на предприятието.

За капиталовите дружества ( ООД, АД ) нормативно ( в Търговския закон ) се определя долна минимална граница за основния капитал и размерът му се записва в съдебните регистри. Капиталът на държавните и общински предприятия /дружества / се определя от Министерския съвет или от съответния Общински съвет. В търговските дружества капиталът обикновено се определя като дялове, или от номиналната стойност на акциите. Обикновено основният капитал се третира като постоянна величина. Той може да се променя само и единствено по решение на собственика. Основният капитал за различните юридически обособени стопански единици може да бъде изискващ регистрация ( за дружества по Търговския закон) и неизискващ регистрация ( за едноличния търговец и кооперациите ).


Материала е изпратен от: Сашо Вичев
Изтегли материала