Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на стопанската дейност на бюджетните организации


ОТЧИТАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Една значителна част от бюджетните организации извършват дейност, непряко свързана с идеалната им цел и ориентирана към получаването на стопански резултат. Тази дейност и най-вече приходите и разграничимите разходи по нея следва да се управляват и отчитат обособено. Финансовият резултат от тази дейност следва да е точно установима величина, която е основа за облагане по смисъла на

ЗКПО.

Съгласно ЗКПО, организациите на бюджетна издръжка следва да бъдат облагани с данъци за приходите им, които са получили от сделки, извършвани регулярно и по занятие, включително и отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество. Този данък към момента е 3% за общините и 4% за всички останали бюджетни организации.

Към раздел 7 на сметкоплана на бюджетните организации е предвидена група сметки 71 "Приходи от продажба на активи и услуги, от дялови участия и помощи от чужбина", по сметките от която се отчитат приходите от продажба на услуги, материали, стоки, продукция, приходи от наеми и др.

Сметка 7114 "Приходи от продажба на стоки" се кредитира при фактуриране или начисляване на приходи от продажби на стоки. Ако бюджетното заведение е регистрирано по ЗДДС, то е задължено да начислява ДДС и да го включи в продажната цена на съответната стока. Дори и да издаде опростена фактура и да не представи отделно включения в продажната цена на стоката ДЦС, бюджетната организация начислява и внася в бюджета този данък.

Бюджетните организации, които осъществяват стопанска дейност, отразяват в делегираните си бюджети приходите от субсидии чрез запис от вида:

1) Д-т с/ка 50131 "Текущи банкови сметки в левове"

К-т с/ка от подгр. 751, 752, 754 "Касови трансфери от/за

Сумата на получената субсидия се отразява по & 61-09 на отчетите за касовото изпълнение.

В делегираните бюджети постъпилите суми от собствените приходи от стопанска дейност се отчитат по & 24-04 "Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция ".

Отчетената сума по & 24-04 следва да е равна на сбора от салдата по сметки:

7110 "Приходи от продажби на услуги";

7113 "Приходи от продажби на продукция ";

7114 "Приходи от продажби на стоки ";
7199 "Други приходи".

Със сметкоплана на бюджетните организации за 2003 г. се въведе използването на задбалансови сметки за отразяване на реални, а не условни приходи и разходи по стопанската дейност на бюджетните организации.

Резонно възниква въпроса, налага ли се, или може да се избегне този "абсурден" компромис с теоретичните принципи на счетоводството?

Създаването на условия за максимална разграничимост на активите, пасивите, приходите, разходите и резултатите от стопанската дейност на бюджетните организации е основния и най-силен аргумент за търсенето на счетоводно решение на проблема. Вероятно това е мотивът на предложението за задбалансово отчитане на приходите и разходите по стопанската дейност.

В задбалансовата подгрупа 993 "Нетен резултат от стопанската дейност" се предвиждат две задбалансови сметки с различен характер: 9931 "Разходи за стопанска дейност", която е активна задбалансова сметка и 9939 "Приходи от стопанска дейност ", която е пасивна задбалансова сметка. Използването на тези сметки е свързано с няколко особености.


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала