Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на стопанската дейност на бюджетните организации


Първо, чрез тях се представя дублирана информация, която преди това е записана по други балансови сметки. Указанията на МФ сочат, че разходите за стопанска дейност следва да се отчитат най-напред чрез сметки от група 60 "Разходи по икономически елементи ", а след това - по сметка 9931 "Разходи за стопанска дейност"

Второ, тези сметки задължително се приключват в края на годината, след като се изготви и представи първата годишна оборотна ведомост, за да се открият в началото на следващата година без салдо, т.е. с нулево салдо.

Отчитането на приходите и разходите от стопанската дейност след 2004 г. се извършва, като приходите и разходите от стопанската дейност се начисляват по общия ред, т.е. по съответните сметки от раздели 6 и 7 от СБП.

Периодично (но не по-малко от веднъж тримесечно - към края на отчетното тримесечие и година) бюджетната организация отнася по задбалансовите сметки размера на приходите и разходите от стопанска дейност, като съставя следните счетоводни статии:

1) Д-т с/ка 9931 "Разходи за стопанска дейност"

К-т с/ка 9981 "Кореспондираща сметка за задбалансови активи"

2) Д-т с/ка 9989 "Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви"

К-т с/ка 9939 "Приходи от стопанска дейност"

Начислените приходи и разходи от стопанска дейност по сметките от раздели 6 и 7 се приключват в края на годината по общия ред на приключване на приходните и разходните сметки, т.е. срещу сметки от гр. 12, чрез записите:

1) Д-т с/ка 1201 "Прираст/намаление на нетните активи от бюджетни дейности"

К-т с/ка Раздел 6 "Сметки за разходи"

2) Д-т с/ка Раздел 7 "Сметки за приходи и нетни трансфери между бюджетни предприятия

К-т с/ка 1201 "Прираст/Намаление на нетните активи от бюджетни дейности"

В случай на възстановени разходи и приходи от стопанска дейност, сумите се отразяват по съответните сметки за приходите и разходите от раздел 6 и 7 - чрез обратни записвания, като едновременно се съставят сторнировачни (знак минус) записвания по 9931 и 9939.

В края на годината след установяване на нетния резултат от стопанската дейност (разликата между салдата по двете задбалансови сметки), сметки 9931 "Разходи за стопанска дейност" и 9939 "Приходи от стопанска дейност" се приключват срещу кореспондиращите им задбалансови сметки чрез обратни записвания. В началото на следващата отчетна година сметки 9931 и 9939 се откриват с нулеви салда. При изготвянето на представяните в Министерството на финансите оборотни ведомости, данните за сметки 9931 и 9939 се представят преди тези приключвателни счетоводни

записвания.

Бюджетните организации могат да набират информация по видове приходи и разходи от стопанска дейност, като водят аналитична отчетност за приходите и разходите от съответните дейности. За целта и според конкретните условия към синтетичните сметки от раздел 6 и 7 на бюджетния сметкоплан могат да откриват

подсметки с петцифрени шифри.

Сметките от раздел 6 и 7 и задбалансовите сметки 9931 и 9939 се показват в оборотната ведомост към 31 декември със салда, т.е. преди приключителните операции. В началото на следващата бюджетна година се откриват с нулеви салда.

Дължимият данък върху приходите от стопанска дейност се начислява в края на всяко тримесечие, когато бюджетните организации подават данъчни декларации по чл.51, ал.8 от ЗКПО. Тогава със сумата на задължението се съставя:

Д-т с/ка 7190 "Отчисления за данък върху приходите от стоп. дейност"


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала