Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване)


Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване)


Увеличението на КБА може да се осъществи по един от следните начини:

А. Закупени млади животни и животни за угояване

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст

Дт 4531

Кт 401

Б. Добити млади животни в предприятието – Акт за приплоди

Дт 314 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 611 Животновъдство

В. Прехвърлени продуктивни животни в групата на животните за угояване

Дт 315 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 274 по справедлива ст/ст на брой

Разликата между двете оценки се отчита като приход или разход за предприятието.

Г. Безвъзмездно получени КБА

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 709

Д. Издължаване на записани дялови вноски чрез КБА

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст от вещи лица

Кт 426

Отчитане на прираста при младите животни и животните за угояване


Прираста представлява нарастване на теглото на животните в резултат на тяхното отглеждане. Установява се чрез претегляне като задължително прираст се измерва в следните случаи:

  • При смяна на МОЛ

  • При продажба на животни

  • При прехвърляне от една възрастова група в друга

  • Задължително в края на отчетния период

Определянето на прираста става с помощта на следната формула:

Пр кг = (Т кр + Т изл) – (Т нач + Т пост)

Пр кг – прираст в килограми

Т кл – тегло на животните в края на отчетния период

Т изл – тегло на излезлите от групата животни. Под излезли се разбира продадени, прехвърлени в друга група, заклани, умрели и т.н.

Т нач – тегло на животните в началото на отчетния период

Т пост – тегло на постъпилите в групата животни. Под постъпили се разбира добитите в предприятието, закупените от вън, безвъзмездно получени и т.н.

Така определения прираст в килограми се оценява по справедлива стойност на килограм и с получената сума се съставя следната счетоводна статия:


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала