Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитането на намалението на ДБА


Отчитането на намалението на ДБА


А. Продажба на ДБА – няма специална сметка в примерния сметкоплан за отчитане продажбата на ДБА. За целта предприятията осъществяващи селско-стопанска дейност биха могли да ползват с/ка 708 Постъпления от продажба на ДБА. Тя е операционно-резултатна сметка, кредитира се с продажната стойност, а се дебитира с отчетната стойност. От съпоставянето на продажната и отчетната стойност се формира финансовия резултат.

  • Издадена фактура за продадени ДБА

Дт 411

Кт 708 продажна стойност

Кт 4532

  • За изписване на отчетната стойност

Дт 708 отчетна стойност

Кт гр. 27

  • За отчитане на финансовия резултат

При печалба

Дт 708

Кт 123

При загуба

Кт 123

Дт 708

Б. Прехвърлени продуктивни в групата на животните за угояване

Дт 315 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 274 по справедлива ст/ст на брой

Разликата между двете справедливи стойности се отчита като финансов приход по с/ка 709 или разход по с/ка 609.

За приключване на с/ка 609 когато имаме ценови разлики.

Дт 614 или 123

Кт 609

В. Клане на продуктивни животни

В предприятията осъществяващи селскостопанска дейност със затворен производствен цикъл месопреработвателната дейност се възприема като вид основна дейност. За целта при изготвянето на индивидуалния сметкоплан следва да се обособи специална сметка, примерно с/ка 6113 Месопреработване.

  • Предадени продуктивни животни за клане

Дт 6113

Кт 274

  • Извършени други разходи във връзка с дейността по месопреработването

Дт гр. 60

Кт сметки за активи и пасиви

Дт 6113

Кт гр. 60

  • Получено месо от закланите животни

Дт 303


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала