Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


ОТКРИВАНЕ, ВОДЕНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ. СПОСОБ НА ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ


Ще разгледаме въпроса най-напред по отношение на активна сметка. Нека това да е сметка Материали. Ако едно предприятие е действало през предходния период, през 2009 г. откриването на сметката ще се осъществи като се впише по нея наличността на материалите към 31.12.2009 г. Информацията за това можем да вземем както от салдото на сметка Материали така и от актива на баланса, ще я запишен най-напред в дебита на сметка Материали като салдо на 1.1.2010 г. С всички постъпления по-нататък в годината сметка Материали ще се дебитира, защото когато има увеличение на отчетния обект активните сметки се дебитират. По кредита на активните сметки се отразяват намаленията в обектите на отчитане. Така като се отразяват последователно данните за протеклите стопански операции с материали в края на периода ще се създаде информация колко материали са постъпили, колко материали са изтеглени и какво е състоянието на материали в края на отчетния период. За да се определи салдото в края на периода по една активна сметка трябва да определим дебитния сбор и кредитния сбор. Дебитният сбор е общата сума на салдото по сметката в началото на периода и дебитния й оборот през периода. По активните сметки кредитният сбор съвпада с кредитния оборот. Салдото в края на периода по активните сметки се определя като от дебитния сбор се спадне кредитният сбор. Той е дебитно, защото показва състоянието на материалите към края на оборота. Да предположим, че сме възприели поведение, при което се прави междинно приключване за всяко тримесечие и се съставят междинни счетоводни баланси за всяко тримесечие и годишно счетоводно приключване. Да разгледаме следния пример – в предприятие „Тракийка ООД“ за производство на дамска конфекция в склада на предприятието са постъпили материали както следва – на 15 януари за 15 000 лв. На 02.02 23 000 лв, на 06.03 20 000 лв Същевременно с искания от склада на предприятието са изтеглени на 17.01 – 10 000 лв, на 30.01 – 18 000 лв, на 10.03 20 000 лв. В края на годината салдото по сметка Материали е било 25 000 лв. През течение на годината дебитният оборот по сметка Материали възлязал на 280 000 лв, а кредитният оборот на 275 000 лв. Откиите, водете и приключете сметка Материали тримесечно и за цялата отчетна година. В началото на новия отчетен период ще открием сметка Материали с нейното салдо към края на отчетната 2009 г. В хода на изложението по примера използвахме различни салда и термини за тяхното обозначение. Салдото, с което откриваме сметката на 01.01 през новия отчетен период, наричаме начално салдо. Салдото в края на тримесечие се нарича крайно салдо за този изтекъл период. То е начално салдо за следващото тримесечие. Салдо за уравнение се определя в края на годината за изкуствено изравняване и приключване на сметката. При активна сметка салдото за уравнение е кредитно. Оборотите по сметките изразяват измененията на обектите на отчитане през отчетния период, а салдото в края на отчетния период състоянието на обекта на отчитане към този момент. Откриването, воденето и приключването на пасивна сметка може да бъде проследено примерно чрез сметка Доставчици. В началото на отчетния период 2010 година тя ще бъде открита със салдо на 01.01, което е салдото по сметката към 31.12.2009г., а информация се съдържа и в баланса, в статията , в пасива, задължения към доставчици. Пасивните сметки се откриват с кредитно салдо ако има такова. През отчетния период текущо ще се регистират измененията в задълженията към доставчиците, съответно нововъзникнали и изплатени. Това ще се осъществи чрез записвания по счетоводната сметка доставчици във връзка с протекли стопански операции, които засягат този обект на отчитане. В пасивните сметки в кредита се регистират увеличенията на източниците, защото задълженията към доставчици са източник на финансиране. В дебита на пасивни сметки се регистрират намаления на източниците. В резултат на воденето на пасивната сметка доставчици се създава информация за това, какви нови задължения са възникнали към тях през периода, какви са изплатените и какъв е остатакът към края на периода. За да се определи салдото в края на даден период по една пасивна сметка, отново трябва да се изчислят дебитния сбор и кредитния сбор. При пасивните сметки дебитният сбор съвпада с дебитния оборот, а кредитният сбор е равен на началното салдо плюс кредитния оборот по сметка. Крайното салдо по пасивна сметка е разликата между кредитния сбор и дебитния сбор. Ако изобщо го има, то е кредитно. Приключването на пасивната сметка изисква също ако има крайно кредитно салдо, да определим салдо за уравнение, което в случая ще бъде дебитно. Крайното салдо за сметка доставчици в едно предприятие – Лилия ООД към 31.12.2009г. възлиза на 10 000лв. Сметката според възприетата счетоводна политика на предприятието се води и се приключва тримесечно и за целия отчетен период. Да предположим, че за първото тримесечие доставките, които са постъпили в предприятието са на следните дати и за следните суми – 15 януари – 15 000лв. На 2 февруари – 23 000лв., и на 6 март – 20 000лв. На 10 януари за 6000лв., на 30 януари за 10000лв и на 23 март – 20 000 лв. Към 31 декември дебитният оборот по сметката възлиза на 260 000 лв., а кредитният оборот на 270 000 лв. Иска се сметката да се открие, води и приключва по тримесечие и към до края на отчетния период 2010г. Сравняването на сметките от двата модела показва, че те се откриват, водят и приключват противоположно. Активните сметки са свързани с активи с лявата страна на баланса и при тях водещата страна е дебитната. Ако в края на периода по тях има салдо, то е дебитно и ще бъде съставна част или самостоятелно включено в статия от актива на баланса. Обратно – пасивните сметки са свързани с пасива на баланса – дясната му страна. Ако в края на периода по тях има салдо, то ще бъде вписано именно в статия по пасива на баланса. Истината е, че с помощта на счетоводните сметки се отразяват измененията в активите и в техните източници в периода между два баланса. Активните и пасивните счетоводни сметки могат да бъдат разграничени още на основни и корективни, балансови и задбалансови. Основни пасивни и активни сметки са тези, чрез които се отчитат активите и техните източници. Корективни активни и пасивни сметки са тези, чрез които при съставяне на т.нар брутни баланси се внася информация за коректив на стойността на активите и на техните източници. Ако коректива е в посока на увеличение, те се наричат прилежащи или допълващи. Ако е в посока на намаление, те се наричат контрарни. Корективните сметки независимо дали са допълващи или контрарни нямат самостоятелно значение. Те имат значение само към основна активна или пасивна сметка и салдата по тях намират израз в баланс само ако той е от типа на т.нар. брутен баланс. Активните и пасивните балансови сметки са тези, чрез които се отчитат притежавани от предприятието активи и съответно източници за финансиране на активи. Активни и пасивни задбалансови сметки са тези, чрез които се отчитат чужди активи, които временно се намират в предприятието( например под наем или на отговорно пазене, или на консигнация. А също собствени активи, които временно са изведени от оборота на предприятието като например продукция или други ресурси, които представляват залог срещу получен от предприятието банков кредит. Срещу тези активи съптветно възникват и условни задължения като източници за финансиране.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала