Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Пари, паричен оборот и парични отношения


ПАРИ, ПАРИЧЕН ОБОРОТ И ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ


1. ПАРИ

1.1. Произход на парите

Произходът на парите се свързва с възникването на стоковото производство, с продължителната еволюция на стоковата размяна и с достигане на нейната парична форма, т.е. размяната, при която ограничен брой стоки, успоредно с присъщата си потребителна стойност, придобиват и специфична та способност да застанат срещу останалите стоки като всеобщ еквивалент.


1.2. Същност парите

По своята същност парите представляват специфични стоки, които имат способността да измерват стойностите на всички останали стоки и услуги, да уреждат възникващите парични задължения като всеобщ еквивалент, да служат като платежно средство и да съхраняват стойност в рамките на определени периоди. Това означава, че същността на парите трябва да се отъждествява с главните елементи от богатото съдържанието на стоката пари. Тези главни елементи са:

  • всеобщ еквивалент – това е стока, притежаваща способността да застава срещу всички останали стоки, да измерва стойността на всички останали стоки и услуги и да изравнява своята стойност със стойността на всяка друга стока;

  • платежно средство - това е стока, която е призвана като всеобщо средство за плащане и с нея могат да се издължат всички стокови и нестокови парични задължения;

  • средство за съхраняване на стойност - това е стока, чрез която може да се натрупва богатство; тя има способността да бъде алтернативна форма на богатство.


1.3. Функции на парите

Парите изпълняват пет функции: мярка на стойността, средство за обръщение, платежно средство, съкровище и световни пари. Тяхното основно съдържание е следното:

  • мярка на стойността – чрез парите се измерва присъщата на всяка стока и услуга стойност и по този начин се определят техните цени. И както посочва Фр. Мишкин „Стойността на стоките и услугите се измерва в пари, точно както теглото се измерва във фунтове, или разстоянието – в мили”.1

  • средство за обръщение (циркулация) – е функция на парите, която прави възможно движението на стоките и услугите, извън рамките на бартерната форма на размяна, т.е. без използването на пари.;

  • платежно средство – с парите се погасяват отложени стокови и нестокови парични задължения; например, „Когато цялата сума или част от нея се изплащат след получаване на стоката или услугата, парите функционират като платежно средство”2. Към тази функция се отнасят и нестоковите парични задължения като задълженията на физически и юридически лица към държавата под формата на данъци и такси. Те не са пряко еквивалентни на стойността на определен вид услуга, т.е. движението на парите при тях не е пряко свързано с обратното движение на стоки и услуги.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала