Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Пари, паричен оборот и парични отношения


Монетите притежават следните особености:

 • имат кръгла или многоъгълна форма;

 • аверс – лицева страна;

 • реверс – обратна страна;

 • проба – дял на благородния метал;

 • ригатура – дял на неблагородния метал;

 • ремедиум – допустимото отклонение от пробата.

Видовете монети са: пълноценни, непълноценни (билонни), разменни и юбилейни.

Банкнотите са кредитни налични пари, които са произведени от специална хартия. Те възникват най-напред в Китай през Средновековието (Х-ХІ век, а след това като регламентирани от държавата емисии – в Англия, Франция, Холандия, Италия и пр. (ХVІІ-ХVІІІ в.). Банкнотите възникват като хартиени депозитни разписки (полици), издадени от сарафи.

Особеностите, които притежават банкнотите се отнасят до това, че имат вградени:

 • метални нишки;

 • водни знаци;

 • макро текстове;

 • променящи се цветове и пр.

Видовете банкноти са: заменяеми и незаменяеми.

Парите по сметки (безналичните пари) са кредитни пари, чиито физически образ са само записванията по сметки. Те възникват след появата на банковите институции (през Средновековието – ХV-ХVІІ в.), когато в резултат на развитието на парите и свързаните с тях икономически субекти става възможна тяхната поява. Парите по сметки (безналичните пари) нямат номинални стойности, аналогични с номиналинте стойности на наличните пари. Техните номинални стойности варират от единица до безкрайност. Сроковете от време, за които се приемат срочни пари по сметки ( срочни безналичните пари) са: стандартни срокове (един месец, 3 месеца, 6 месеца, една година и др.) и нестандартни срокове (подневни, една седмица, 10 дни и др.).

Електронните пари са кредитни пари, които възникват след създаването на възможности за електронно движение на парите. Въпросът кои кредитни пари могат да бъдат отнесени към електронните пари е дискусионен. Има твърдения, че това са:

 • безналични пари, които се движат по електронен път между банкови институции;

 • налични или безналични пари, които се движат по електронен път извън банковите институции.

Електронните портфейли като разновидност на електронните пари са пластични карти (смарт карти), съдържащи реална покупателна сила, за която клиентът предварително е платил (фонокарти и др.);

Мрежовите електронни пари са софтуерни продукти, които позволяват платената електронна стойност да бъде трансформирана чрез комуникационни мрежи извън банковите институции (MONDEX, DigiCash, NetCash, CyberCash и др.).

Характер на книжни пари могат да имат всички описани до тук видове кредитни пари. Книжните пари обаче не могат да се отъждествяват с парите, които са произведени от хартия, т.е. с банкнотите, защото материалът, от който са произведени парите, не може да бъде признак за причисляването на парите към тази разновидност на кредитните пари.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала