stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-21 09:53:02 [path_image] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata.png [article_excerpt] => Пазар на труда и работната заплата _План_ * _Обща характеристика на трудовия пазар_ * _Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция_ _А/ търсене на труд_ _Б/ предлагане на труд_ * _Пазарно равновесие и цена на труда /работна заплата/_ * _Работна заплата. Номинална и реална работна заплата. [meta_keywords] => пазар,труда,работната,заплата,план,обща,характеристика,трудовия,пазар,търсене [cat] => Други [cat_id] => 150 [scat] => 36 [art_id] => 72356 [title] => Пазар на труда и работната заплата [article_page] => 3 [article_html] =>

Фирмата ще наема допълнително работници според примера до седмия работник, тъй като MRPL = разходите по наемането на работната сила /20 USD/. Когато MRPL е по – голям от W /работната заплата/ фирмата може да увеличи печалбата си като увеличи количеството на използвания труд. Ако MRPL е по – малък от W фирмата може да увеличи печалбата си като съкръщава работници. В този случай кривата на търсенето на труд ще съвпадне с MRPL.

К
ривата на пазарното търсене е с обратен наклон и изразява обратната зависимост между цената и количеството на полагания труд.

Колко работника трябва да наемат фирмите?

Толкова колкото пределните приходи на фирмата да отговарят на пределните разходи на фирмата.

MRP = W

Търсенето на труд от отделната фирма се намира в зависимост от съвкупното търсене на труд, защото отделната фирма не може да предложи по – ниска работна заплата от тази на конкуриращите я фирми. Това би означавало работниците и да я напуснат. Фирмата не може да предложи и по – висока работна заплата, защото това означава да оскъпи продукцията си и ще отблъсне купувачите. Тази зависимост на фирменото и съвкупното търсене може да се изрази по следния начин:

Ф
ирмата ще наема
L брой работници, защото MRP = L.W. Кривата MRP ни дава възможност да се определи търсенето на труд при всяко равнище на работната заплата. За това тази крива изразява фукнционалната зависимост между заетост и заплата. Кривата MRP показва намаляващата възвращаемост при допълнително наемане на работник. При неизменно равнище на работната заплата заетостта може да се променя: при изменение във физическата производителност на труда и при промяна в цената на продукцията.

[url] => ikonomika_drugi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Янка [user_id] => 1009 )