stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-15 06:41:31 [path_image] => /ufiles/2/66/77644/pazari-i-pazarna-sreda.png [article_excerpt] => 1. Пазар и пазарни механизми Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането. Пазарно равновесие. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различните времеви периоди. Еласти [meta_keywords] => пазар,пазарни,механизми,пазар,видове,пазари,търсене,крива,търсенето,детерминанти [cat] => Други [cat_id] => 150 [scat] => 36 [art_id] => 77644 [title] => Пазари и пазарна среда [article_page] => 1 [article_html] =>

1. Пазар и пазарни механизми

Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането. Пазарно равновесие. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различните времеви периоди. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарен механизъм: структура и основни принципи.


Пазарът е място (или система) за осигуряване на контакт между желанията на клиента и алтернативите за задоволяването им, предлагани от страна на търговците.

Пазарът е резултат от историческото развитие на начините за размяна:

Отначало всеки е задоволявал сам собствените си нужди. При децентрализирана размяна всеки открива в останалите
потенциални купувачи, а при централизираната един нов икономически субект - търговец, който изпълнява функциите на разпределител в пространствено обособена единица, наречена "пазар".

В широк смисъл пазарът е и съвкупност от купувачи на даден продукт. Всяка фирма има целеви пазар - множество от потенциални и активни купувачи с общи потребности и/или характеристики, които тя е решила да задовол Пазарното ТЪРСЕНЕ за дадена стока (d) представлява това количество от нея, което може да се реализира при установилата се пазарна цена. То се явява функция на:

* цената на стоката (p);

* цените на всички останали стоки на пазара (р1,р2,...рn);

* средния доход на потребителите (y);

* потребителските вкусове и предпочиталия (Р);

* броя на потребителите (N).

Или:

d = f (p; p1, p2, … pn; y; P; N)

Тази функционална зависимост се проявява в достатъчно голям брой от случаите и отразява всички фактори на търсенето. Проблемът при нея е в това, че променливите детерминанти не действат в една и съща посока и с една и съща скорост едновременно.

А. Търсенето като функция на цената: d = f (p)

Като правило между търсенето на една стока и нейната цена съществува обратнопропорционална зависимост. Например покачването на цената намалява търсенето и обратно. Тази зависимост е известна като закон на търсенето. Представена графично, тя ни показва кривата на търсенето - която е ориентирана надясно, надолу.


Цена[url] => ikonomika_drugi [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/66/77644/pazari-i-pazarna-sreda-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/66/77644/pazari-i-pazarna-sreda-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Тодор Иванов [user_id] => 243 )