Неделя, 22- ри Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазари и пазарна среда

Количество


Фигура 1. КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО: зависимост между цена и търсене.


Кривата илюстрира закона на търсенето.

Както всички закони в икономиката, и този се проявява само като тенденция. Да предположим, че цената рязко спадне без видима причина. Това ще накара потребителите да се отдръпнат поради евентуално ниско качество на стоката.

Б. Търсенето като функция на цените на другите стоки:

d = f (p, p1, p2, … pn)

Цените на другите стоки, намиращи се на пазара, влияят върху търсенето - толкова по-силно, колкото по-здраво са свързани с потреблението на наблюдаваната стока. Налице са два случая, когато тази връзка има специфичен характер и особено голямо значение.

а) Първият се отнася за типично конкурентните стоки, каквито са заместителите. Ако предлагаме на пазара стока, която има заместител, можем да очакваме, че нейното търсене ще расте, когато цената на заместителя расте и ще спада, когато цената на заместителя спада.

б) При втория се имат предвид стоки, с чието потребление е свързано потреблението на наблюдаваната стока. Покачването на цената на даден консуматив ще ограничи търсенето на самата стока, а спадането ще го увеличи.

Не е необходимо стоките да са заместители или свързани в потреблението си, за да влияят върху търсенето си една на друга чрез цените. Всички стоки, намиращи се на пазара, са обвързани от лимитирания размер на платежоспособното търсене. Купуването на една стока значи некупуването на друга и затова системата на цените поставя търсенето на всяка една в зависимост както от нейната цена, така и от цените на всички останали стоки.

В. Търсенето като функция на средния потребителски доход: d = f (y)

Измененията в средния доход на потребителите (покачване или понижаване) нямат еднозначно въздействие върху търсенето на всички стоки. Затова разделяме стоките на три групи в зависимост от това как търсенето на дадена стока реагира спрямо промяната в средния потребителски доход.

Първата група обхваща т. нар. "нормални" стоки, за които търсенето расте и спада с покачването и със спадането на дохода. При по-висок доход потребителят може да си позволи по-големи количества от тези стоки и обратно.

Във втората група попадат "малоценните" стоки, чието търсене (и потребление) се движи обратно на динамиката на доходите - спада с нарастването на доходите и се покачва с намаляването им. Те ни показват, че изменението на средните доходи означава и качествена промяна в модела на потребителското поведение. По-високи доходи означава не само покупка на повече "нормални" стоки, но и замяна на по-нискокачествени и по-евтини стоки с по-висококачествени и по-скъпи.


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала