Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазари и пазарна среда


В третата група отнасяме "превъзходните" стоки - които имат
не само функционален, но и престижен потребителски характер. Търсене за тях възниква само след определено особено високо рав
нище на доходите. "Превъзходни" стоки са яхтите, самолетите, диамантените огърлици - т.е. всичко онова, което се явява отличителен потребителски белег на богатството.

Г. Търсенето като функция на потребителските вкусове:

d = f (T)

Промяната в потребителските предпочитания е както конюнктурен, така и дълготрайно въздействащ върху търсенето фактор. Модните тенденции ни принуждават да допълваме гардероба си, а възприемането на здравословен начин на живот трайно променя нашите хранителни навици и дневния ни режим. Въздействието върху потребителските вкусове е мощно оръжие на конкурентната борба.

Д. Търсенето като функция на броя на потребителите:

d = f (N)

Факторите, които разглеждахме по-горе, оказват влияние върху търсенето на индивидуалния потребител. За да получим съвкупното търсене на дадена стока на определен пазар, трябва да вземем под внимание и броя на потребителите. Този фактор често се обединява с фактора среден доход на домакинствата - защото от икономическа гледна точка броят на потребителите сам по себе си няма познавателен смисъл.

Под ПРЕДЛАГАНЕ на дадена стока разбираме количеството, предоставено за продажба на пазара при определена цена. Както търсенето, така и предлагането (s) е функция на няколко променливи:

* цената на съответната стока (р);

* разходите за ресурсите, необходими за нейното производство (i1,i2,...in);

* наличната технология (T);

* цените на другите стоки на пазара (р1,р2, … pn) или:

s = f (p; i1, i2, … in; T; p1, p2, … pn)

А. Предлагането като функция на цената на изследваната стока: s = f (p)

Между предлагането на дадена стока и нейната цена съществува правопропорционална зависимост. Колкото по-висока е цената на дадена стока, толкова (при равни други условия, включително неизменни разходи за производството й) по-изгодно е тя да се реализира на пазара. Можем да очакваме, че наличните производители ще увеличат своето производство, както и че ще се появят нови, заинтересовани от благоприятните условия за реализация. Кривата на предлагането илюстрира тази зависимост.

Цена

Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала