Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пищов по Счетоводство


основна, разчетна, синтетична и балансова.

СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСВАНИЯ

1. За отразяване на обявените предварително дялови вноски при учредяването на дружество 425/100

2. При внасяне на обявените предварително дялови вноски

Гр. 20,21,27,30,31,50/425

3. При отказване от предварително обявено желание за съдружие преди регистрацията в съда 100/425

4. При връщане на внесени дялови вноски на отказали се съдружници

100/ гр. 20,21,27,30,31,50

Взаимоотношения със съдружници в процеса на дейността на съдружието - те биват два вида


4.БАЛАНС

Понятието счетоводен баланс представлява една принципна закономерност на една двойнствена, двойна връзка на активното и пасивното проявление на капитала, т.е. на връзката на икономическото съдържание и организационно-финансовата същност на предприятието. Следователно имаме в предвид именно това двустранно третиране на капитала, когато говорим за логическата същност на счетоводния баланс. Двете страни на капитала са различни, изискват се взаимно, но са противоположни и взаимно се отричат.

Пример: Задължението за изискуемост е в противоречие с функционалната необходимост да извлечем ползата от активите.

Следователно показателите са в единство и противоположност, следователно тук се прилага балансовото равенство между величините, които отделно взети са равни на капитала.

Счетоводният баланс се различава от балансовото обобщение на величини, които са различни, които се предполагат и от съпоставянето на които се търси балансово неравенство, пр. търговския баланс между вноса и износа. При прилагането на счетоводния балансов метод се използва и съответен научен инструментариум от специфични понятия, показатели, както и описания на връзки и вътрешни закономерности в балансовата система.

Основни балансови понятия, с които става описанието на закономерностите са:

Актив

Сума на актива

Пасив

Сума на пасива

Балансови статии (пера)

Групи на актива

Групи на пасива

Активът е показател за конкретния състав на ресурсите на дадена икономическа единица. С него се изразяват отделните видове ресурси, които са резултат от минали събития и от които се очаква бъдеща икономическа изгода. С понятието актив може да се изрази всеки отделен ресурс, а при изграждане на баланс като система от данни и показатели с понятието актив се назовава онази част от системата, в която са обобщени всички активи.

NB! Не всеки ресурс е актив, а само този, от който има икономическа изгода.

Сумата на актива е показател за общия размер на ресурсите по възприет вид оценка, т.е. изразен в паричен измерител (според конкретните му форми на въплъщение)

Пасивът се използва:

1)В широк смисъл на думата, за да изразява източниците на капитала, респективно на ресурси, придобити като собствен капитал и придобит капитал, т.е. дава израз на финансово-организационните отношения, възникнали във връзка с придобиване на ресурсите. Това означава, че ако се създаде счетоводен баланс като система от данни и показатели, втората страна на балансовата система се назовава с понятието пасив.

2)В тесен смисъл понятието изразява финансово-организационни отношения на задължения към конкретен източник на капитал - кредитор или инвеститор и др., т.е. пасивът е резултат от минало събитие и изисква изтичането на икономическа изгода, респективно на активи, за да бъде погасено.

Когато използваме понятието пасив в тесен смисъл на думата, тогава свързването в равенство се изразява по следния начин:

А=СК+П

, където П са дългосрочните задължения + краткосрочните задължения, т.е. всички задължения, свързани с привличането на капитал.

В широк смисъл понятието пасив се изразява по следния начин:

(ДА, КА)А=П(СК, ПК)

В някои случаи, когато ни е необходима по-точна информация за анализи по специфични отношения към пасива:

А=СК+П по основна дейност + П от други дейности свързани с конкретни взаимоотношения с инвеститори и кредитори

Сума на пасива обобщен в паричен израз показател за финансово-организационните отношения с източниците, финансирали придобиването на активите.

Балансовата статия винаги дава обобщен израз в парично изражение или на конкретен вид ресурс или на източник на ресурс, отразен в паричен измерител. Следователно за всеки вид актив може да се състави отделна балансова статия, за всеки вид пасив също. От това се вижда, че балансовите статии биват активни за ресурсите и пасивни за източниците на СК и ПК.

Балансовата статия още е синтетичен показател на отделните елементи, формиращи ресурсите и източниците.

Забележка: Това, че балансовите статии са синтетичен показател е важно, защото синтетичността, която те изразяват определя синтетичното и аналитично текущо счетоводно отчитане.

Балансовите статии определят най-високата степен на синтетичност. Необходими са обаче и по-обобщени показатели за систематизиране раздели, групи:

Балансова група синтетичен показател на отделни активи и пасиви. Следователно се създават групи в актива на баланса и в пасива на баланса. Групите на актива и пасива създават обобщени показатели и улесняват вътрешното съпоставяне на актива и пасива и противопоставянето, което може да стане и в сумата долу и по отделни групи. В това се съдържат познавателните възможности на групиранията на актива и пасива.

За да се получат още по-обобщени показатели, се използва понятието раздели:

Раздели на актива и на пасива тези понятия, представляващи обобщени показатели, дават възможност за анализиране, обобщаване и в резултат опознаване на структурата на актива и пасива, на ликвидността, платежоспособността, на задлъжнялостта, на ефективността на собствения капитал, на възвръщаемостта на общата собственост, т.е. на всички активи.

Общата собственост = СК+ПК, активите носят общата собственост, придобити са срещу източници на СК и ПК.
5.Инвентаризация.

Същност и значение на инвентаризацията.

Процес на подготовка и фактическа проверка, чрез различни способи на количествените и стойностни параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставянето им със счетоводни данни и установяване на евентуални разлики. Чрез инвентаризацията се установява фактическото имуществено състояние на предприятието към определена дата.

Обекти на инвентаризацията.

а) активите на предприятието

б) задълженията към кредиторите

в) чуждите материални запаси и други ценности, които се намират в предприятието към датата на инвентаризацията


3. Видове

а) според обхвата

- пълни

- частични

б) според срокът на извършване

- редовни съгласно Закона за счетоводството

- извънредни при извънредни събития или по искане на органи, които имат право на това


4. Ред за извършване на инвентаризацията

На активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет.

Тя се извършва от комисия назначена с заповед на ръководителя на предприятието. Преди започване на инвентаризацията лицата отговарящи за съответния обект подписват декларация, че всички получени документи до започването й са предадени и отчетени в счетоводството, както и за принадлежността на наличните парични средства.


5. Отчитане на резултатите от инвентаризацията

Резултатите се отразяват в инвентаризационен опис или сравнителна ведомост, които съдържат следните задължителни реквизити:

наименование на обекта

мярка фактическа и документална счетоводна наличност с данни за количество, единична цена, стойност

установени разлики, липси или излишъци

Съставените документи се подписват от членовете на комисията и лицето отговарящо за съответния обект Материално отговорно лице (МОЛ). При инвентаризацията на вземанията и задълженията се съставя само протокол за установени различия м/у фактическо и документирано състояние. Тя се реализира чрез писмени потвърждения от съответните клиенти и доставчици. Оформянето на резултатите се извършва с решение на ръководителя на предприятието, като при необходимост се съставят:

а) протокол за компенсации на липси с излишъци

Компенсират се само взаимозаменяеми активи.

б) протокол за липси, които са за сметка на предприятието

в) решение за отчитане на липсите за сметка на лицата отговарящи за съответния обект. Съставя се акт за начет на лицето.

В този случай вземането от лицето се записва по продажна или по отчетна цена, но която е по висока от двете.

След звършване на инвентаризация се съставя годишният финансов отчет на предприятието.6.Капитал.

Световната търговия и световният пазар откриват през 16век съвременната история на капитала. Понятието капитал прозтича от латинската дума caput. Тя означава заемане на парична сума срещу изплащане на определен размер и в определен срок лихва.

Капитал на предприятието означава паричен израз на притежаването от предприятието имущество. Капитала отразява кои са източниците на средствата в предприятието, какъв е техния произход.

От гледна точка на източниците:

- собствен капитал изразява каква част от имуществото на предприятието е негова собственост. Собствения капитал се разглежда като пасив, тъй като е източник за финансиране. Той включва основния и допълнителния капитал и резерв и др.

Осн. Капитал: е относително постоянна величина. Той се сочи при регистрация на предприятието и служи като гаранзия пред кредиторите му. Промяната му се извършва само с решение на ръководството на предприятието.

Допълн. Капитал се формира съгласно устава на предприятието или по решение на неговия орган на управление. Предназначението му е да отразява промените в състоянието на капитала през съответен период от време.

привлечен капитал е чужд капитал. Той включва в себе си дългосрочните пасиви, краткоср. Пасив и финансиранията.

Заемен капитал се взима от банки със различен срок на възвращаемост.

- краткосрочни заеми са със срок на възвръщаемост до 1 година и се използват обикновенно за доставка на краткотрайни активи

- дългосрочни заеми са със срок на възвръщаемост по голям от 1 година

- обликационни заеми са получени средства от предприятието с/у продадените от него облигации на др. Предприятия и граждани.

* невнесен капитал се отчита със знак

* изкупените собствени акции отчитат се със знак

Финансов резълтат = Пр Рд

Акционерен капитал акционерното дружество се учредява от 2 или повече физ. Или юредически лица. Капиталът му се формира въз основа на направените вноски от неговите съдружници под формата на акции. Съвкупността от тези акции


Материала е изпратен от: Светлана Цекова
Изтегли материала