Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пищови по Екология...


1.Предмет и определение на екологята

Понятието екология идва от ейкос(жилище) и логия(наука). За 1 път е споменато от Хекел – под екология той разбира отношенията на организмите с околната среда а по късно и взаимоотношенията м/у организмите.

Екологията изучава влиянието на външните условия в/у организмите.,а съвременната над организмовите с-ми. – популация и биоценоза

Популацията това са организми от 1 и същи вид които обитават определена територия

Биоценозата е съвкъпност от популации намиращи се на 1 и съща територия

Екологията се разделя на 3 раздела:Екология на индивидите-разглежда влиянието на еколог.фактори в/у отделния организъм.неговите външни,поведенчески,химични промени.Екология на популацията-разглежда многообразието,еволиуцията,числеността,раждаемостта на пипулацията.

Екология на съобществата-изучава взаимоотн.м/у растенията,животните и макроорг.

В зависимост отобекта който изучава екологията се дели на екология на водите,почвте,биохимична екология,медицинска

2.Понятие за среда и екологични фактори

Средата е част от природата,която пряко или коствено влияе в/у организма – разтеж,развитие,размножаване.В средата влизат множество елементи,които могат да бъдат необходими,вредни или безразлични за организма.Постоянна или временна среда на организма може да баде въздуха,водата или земната кора.Всеки организъм живее ж постоянно променяща се среда към която се приспособява.Съвкупността на елементите на средата се наричат

екологични фактори.Те се делят на 3 групи.Абиотични фактори,а те пък се делят на климатични,почвени и хидрологични.Биотичните това са взаимоотношенията м/у организмите.Антропогенни те са съвкупността от човешката дейност и влияят на околната среда.

Еколог.фактори могат да бъдат устойчиви(земното претегляне), изменящи се (ден,нощ) и непериодично променящи се (слана)

3.Общи закономерности при дейности на фактори на средата в/у организма

Екологичните фактори могат да бъдат и да се проявяват като дразнители.Те предизвикват приспособителни измененияна организмите.Проявяват се като ограничители,това е невъзможност за съществуване,като модефикатори-предизвикват промени,като сигнали които информират за състоянието на средата.

Еколог.фактори действат в/у орг.пряко или коствено.

Намаляването или увеличаването на дозата на фактора по посока min max еднакво снижава жизнената дейност на организма. Екологична пластичност – способността на организма да съшествува при определени колебания на даден фактор.

Закон за min. гласи че състоянието на 1 орг. се определя от ония фактор чиито количество се намира в min.

4.Принципи на екологичната класификация на организмите

Систематиката на растенията и животните в екологията се прави по екологични критерии,по начина на хранене.

По отношение на източника на органично в-во организмите се делят на автотрофни,които синтезират сами орг.в-ва(растенията) и хетеротрофни- те използват готови в-ва.
5.Светлината като еколог.фактор

Един от най-важните еколог фактори е светлината.Лъчистата енергия на слънцето е електромагнитно излучеане с голям диапазон на вулните.15% от сл.енергия се поглъща от атмосферата.,33 се отразява,43 достигат до земята и 1% се използва въа фотосинтезара.Въз основа на дължината на вълната сл.енергия се дели на 5 типа.Радио вълни- с дължина над 1м.Инфрачервени лъчи с дължина до 770 нанометра

Видима светлина- от 800 до 400 нанометра.Ултравиолетово излучване – 400 до 4 нанометра.Проникваща от 4 до 0,001 нанометра.

Ултравиолетовите лъчи се поглъщат от озоновия слой,оказват химично действие в/у орг. В диапазона 200 и 300 нанометра имат бактериално действие.

Лъчите от 2500 до 300 н.м участват в образуването на вит. Д

От 200 до 4000 предизвикват пефментация.

Интензивността на светлината се определя в луксове.

Бялата светлина участва във фотосинтезата.По отношение на светлината растенията биват светлолиубиви,сенколиубиви- животните също.

6.ТЕМПЕРАТУРАТА КАТО ЕФ

Играе огромно значение за съществуването на организмите.На нашата планета се отличават 4 топлинни пояса:

1.тропичен-амплитуда на год.темп.е 5градуса,средната темп. на наи студения месец е 19-20градуса,а на наи топлия 27-30 градуса.

2.субтропичен-темп. на наи студения месец е 4градуса,а на наи топлия над 20.

3.умерен-устоичива снежна покривка през зимата,през есента и пролитта падат слани.

4.студен-вегитацията на растенията е 1 месец.

Температурните особености зависят от геогр.ширина,релеф,растения,водоеми.Температурата оказва влияние в/у физиологичнота състояние на организмите и в/у разпространението на животните и растенията.Източник на топлина за клетките е ATF.Температурните граници на съществуване на организмите са различни за различните видове.Топлината в организмите е продукт на метаболитните процеси.Според температурата си животните се делят на топлокръвни и студенокръвни.

7.Водата като ЕФ

Живота на Земята е възникнал в водата и не може без нейното наличие.Съдържанието й в организмите е от 40% до 98%.В организмите в неактивна форма водата може да намалее до 1-2%.По отношение на водата организмите се делят на влаголиубиви и сухолиубиви.Важен обект за екологията са влажните зони.През последните десетилетия те са намалели по целия свят.Намаляването им доведе до изчезване на много видове влаголиубиви растения и животни.Особено намаляха популациите на мигриращите влаголиубиви птици.Това предизвиква създаването на Рамсарската конвекция за защита на влажните зони.

Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала