Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Пищови по икономически контрол


1. Система за финансово управление и контрол СФУК

СФУК е съвкупност от политика и процедури създадени и въведени от ръководството на ЮЛ с цел да се осигури:

 1. икономично, ефективно и ефикасно постигане на целите на ЮЛ

 2. Съответствие на дейноста на ЮЛ със законодателството и вътрешните нормативни актове

 3. опазване имуществото и информацията

 4. предотвратяване и разкриване на грешки и злоупотреби, измами при функциониране на дружеството

 5. достоверност на счетоводната информация

 6. осигуряване на надеждни данни за вземане на оптимални управленски решения

 7. вярно, правилно и честно съставяне на междинните финансови отчети

СФУК се въвежда с вътрешен нормативен акт на ръководителя на ЮЛ, в който да се описват контролните процедури и отговорните за прилагането им лица. Наименованието на вътрешните нормативни актове се съобразява със спецификата на дейноста на ЮЛ – Заповед, Указание, Инструкция, Наредба и т.н.

СФУК задължително разработват следните ЮЛ:

 1. Разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет

 2. Разпоредители със средства по програмите на ЕС

 3. органите администриращи приходи в Републиканския бюджет

 4. разпоредители с извънбюджетни сметки и фондове

 5. Разпоредители с бюджетни кредити по общински бюджети и фондове

 6. Разпоредители с бюджети на ДОО и фонд Безработица

 7. НЗОК и регионалните и структури

 8. с блокираща квота, държавни или общинско участие в капитала, и когато са в производство по несъстоятелност

 9. ЮЛ чиито задължения са гарантирани с държавно и общинско имущество

СФУК има следните подсистеми :

 1. Подсистема Предварителен контрол ПК

 2. Подсистема Двоен подпис ДП

ПК е контрол за законосъобразност на всички документи и действия свързани с оперативно управление на дружеството.(законосъобразност – съответствие на поетите задължения и извършените разходи с действащите нормативни актове)

ПК се извършва чрез проверки от Главния счетоводител(контрольор), който следи за спазване на нормите уреждащи поемането на задължения и извършването на разходи. Главния счетоводител проверява документите преди поемане на задълженията или извършване на разходите, като проверката предшества полагането на подпис(двоен подпис)

 • компетентността на лицето поемащо задължението – има ли право

 • съответствието на размера и характера на задължението с утвърдения годишен размер на средствата по съответния бюджетен параграф

 • правилното пресмятане на количествата и сумите

 • спазването на тръжните процедури и други нормативни актове свързани със задължението което предстои да се поеме.

Преди извършване на разхода се проверява:

 • съответствие на разхода с поетото задължение-дали съвпадат по размер и вид

 • компетентността на лицето разпоредило извършването на разхода

 • верността на първичните счетоводни документи за резултатите от проверката преди поемането на задължението и извършването на разходи се съставя документ – контролен лист, като мнението в него може да бъде:

 • следва да бъде поето задължението – извършен разхода

 • не може да бъде поето задължението – извършен разхода докато не се представят следните документи .....

 • не може да бъде поето задължението – извършен разхода поради следните причини ...

Ръководителите на ЮЛ в които задължително се изгражда СФУК следва да разпоредят и съставянето на досиета за всяко задължение или разход над 10 000 лева (към момента) с вътрешен нормативен акт на ръководителя.

Подсистема Двоен подпис е задължителна процедура при която поемането на всяко задължение и извършването на всеки разход се осъществява след полагане на подписите на работодателя и главния счетоводител. Всички документи свързани с поемане на задължения и извършване на разходи независимо от размера, задължително се подписват от ръководителя и главния счетоводител. ДП се полата и в случаите когато не е осъществен предварителен контрол. Главния счетоводител може да откаже полагането на втори подпис, но отказа следва да е мотивиран в писмена форма и да е заведен в деловодството на предприятието.

Система за превантивен контрол

При установяване на съществени недостатъци на СФУК в одитираните обекти директора на агенцията за ДВФК може да въведе система за превантивен контрол за определен период от време. Той се упражнява от специално изпратен(делегиран) за целта одитор на агенцията който предварително ще проверява и одобрява поемането на задължение, сключването на договори изпълнението или извършването на разходи. Одиторите не могат да извършват едновременно превантивен контрол и вътрешен одит.

2. Система за данъчен контрол

Обжалване на ДРА

ДРА може да есе обжалва изцяло или в неговите отделни части в 14 дневен срок от връчването му, пред съответния регионален данъчен директор чрез жалба. Жалбата се подава чрез ТДД, в която е регистриран данъчния субект.

Реквизити на жалбата:

 • Наименование на предприятието, данъчен адрес, данъчен номер, Булстат

 • Посочване на данъчния акт или решението което се обжалва

 • Изчерпателно излагане на всички възражения и техните основания

 • В какво се състои искането – изменение или отмяна

 • Приложени документи за платени държавни такси когато се дължат такива

 • Подпис на подателя.

Обжалването на акта не спира неговото изпълнение Регионалният данъчен дириктор разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в 45 дневен срок от получаването и. Директорът на РДД може да потвърди, да отмени изцяло или частично ДРА в обжалваната част. С решението ДРА не може да се променя във вреда на жалбоподателя. Съществува и съдебно обжалване - когато данъчния субект не е съгласен с решението на данъчния директор, то ДРА може да се обжалва в окръжния съд. Решението на окръжния съд може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Контрол върху инвестиционната дейност. (Процес на придобиване на ДМА чрез строителство)

3. Необходимост, обекти, задачи, източници на информация за контрола.

Необходимост.

 • Инвестиционната дейност оказва непосредствено влияние върху качествените параметри на стопанската дейност

 • Ограничеността на финансовите ресурси за нови инвестиционни обекти, подобрение, модернизация на съществуващите.

 • Държавата , търговските дружества заделят значителни средства за строителство и не е без значание процеса на тяхното усвояване и последващо ползване на построените обекти

При осъществяване на инвестиционната дейност се допускат редица слабости и нарушения, изразяващи се основно в :

 • недалновидна инвестиционна политика – вложения в сграден фонд

 • голям обем незавършено строителство

 • вреди в значителни размери от преразходи на строителни материали, на платен труд

 • неправомерно използване на преференции и облекчения, избягване на данъчно облагане, плащане на данъци в по-малки размери

 • лошо качество на извършените строително монтажни работи

 • незаконно строителство.

Обекти за контрол :

 1. Проектиране, финансиране и кредитиране на обекта

 2. Фактическите разходи по придобиване на обекта

 3. Въвеждане на инвестиционния обект в експлоатация.

Задачи :

 1. преценки за необходимостта, реалността и икономическата ефективност от проектирания обект

 2. условията за осъществяване на инвестиционна дейност – финансови, трудови, маркетингови, екологични

 3. подпомагане реализацията на инвестиционната политика на предприятието

 4. осъществяване на адекватна система за въздействие, съответстваща на направените констатации

Източници на информация :

 1. План за инвестиционната дейност в това число предвидените за изграждане обекти, срокове за проектиране, изграждане, стойноста на обектите

 2. Сключените договори със строителни предприемачи в това число обектите които ще се изграждат,сроковете за изпълнение на обектите, подобектите, етапите, договорената стойност на обектите, срокове и начини на разплащане, финансови въпроси свързани със закъснения при плащането, некачествено изпълнение на СМР, или отделни обекти, срокове за отстраняване на скритите дефекти, размери на инвеститорските аванси

 3. Проектни задания, технически проекти и разрешителни, строителни скици и визи, в това число начина на изпълнение на обекта, строителната конструкция, архитектурното оформяне.

 4. Първични счетоводни документи – опростени и данъчни фактури за закупени строителни материали, констативни протоколи, актове за видове обем, разценки на СМР и архитектурни работи, актове за въвеждане в експлоатация, искания, наряди, банкови бордера

При контрола върху инвестиционната дейност, заедно с традиционните способи се прилагат и строително техническа експертиза, контролни измервания, екологична експертиза Чрез тях се осъществява тясно специализиран контрол както върху обекта така и върху качеството на СМР и АР. Контрола върху инвестиционната дейност се осъществява от различни субекти, в това число държавен технически контрол, сметна палата, данъчен контрол, ДФК

Подходящо е при проверката на отделните обекти да се спазва следната последователност:

 1. Планиране, проектиране и договаряне на обектите

 2. финансиране и кредитиране на обектите

 3. законосъобразност и правилност на извършваните разходи

 4. счетоводни отчитане на сделките и строителните операции

 5. проверка върху изпълнението на плана за инвестициите, въвеждането в експлоатация на готовите обекти и достигане на предварителната проектна мощност.

4. Контрол върху инвестиционните обекти изграждани чрез възлагане

За по-сложни обекти с по-голяма проектно сметна стойност , продължителни във времето – 3-5 години

С контрола върху посочения обект се цели да се установи законността на операциите по договаряне, изграждане и осчетоводяване на инвестиционните обекти. Подходящо е де се извършва в следните направления :

 1. възлагане, проектиране и изграждане на обектите

 2. законността на операциите по придобиването, строителството и разплащането

 3. спазването на сроковете за изграждането и количеството, качеството на СМР и Ар

Проверките в тези направления се осъществяват от различни субекти за контрол, както особено важно място заемат органите за технически надзор и за инвеститорски контрол Основно те следят за спазване на утвърдените проекти, количеството и качеството на влаганите строителни материали, изправност на строителната механизация и съоръжения, обема на актуваните СМР и АР т.е. осъществява се приоритетно технически контрол

Възможно е в процеса на проверката да се установи или отклонения от проектите, или влагане на некачествени строителни материали и конструкции. В такива случаи се въздейства върху строителния предприемач като се изисква той да спазва строителната технология. Ако отклоненията са съществени и значими, могат да се направят предложения за спиране на строителството на обекта. В такива случаи възникват спорове между инвеститор и изпълнител и ако не се постигни съгласие, то спорът се решава в съда, най-често на основата на извършена строително техническа експертиза. Тя подпомага съда за вземане на решение относно това дали строителството е спряно основателно или не. При неоснователно спиране от страна на инвеститора, възниква въпроса за обезщетението което следва да се заплати на строителни предприемач. Обезщетенията които се изплащат на изпълнителя следва да се третират като вреди за инвеститора и съобразно конкретните обстоятелства следва да се реши въпроса за отговорността от длъжностните лица неоснователно спрели изграждането на обекта – административно наказателно отговорност.

Търговските дружество с над 50% държавно участие и в бюджетни организации проектирането и изграждането на обектите следва да се осъществява чрез конкурс и търг. Следва да се провери дели са спазени изискванията регламентирани в закона за обществените поръчки. В реда на проверките, констатации за по характерни нарушения се изразяват по следния начин:

 1. Не се провеждат конкурси за проектиране и търгове за възлагане изпълнение на строителството на обектите

 2. Нарушават се процедурите по обявяване, организация провеждането и приключването на конкурсите и търговете.

 3. Договорът не съответства на резултатите от проведения конкурс или търг

За тези нарушения най-често се търси административна отговорност Ако се окаже лично облагодетелстване, се правят предложения за търсене на наказателна отговорност.

На контрол подлежат и въпросите свързани с договарянето на изпълнението на СМР, обекти или етапи. Нормата за контрол се съдържа в НСС и МСС 11 Договори за строителство. С проверките в това направление се цели :


Материала е изпратен от: Сашо Вичев
Изтегли материала