Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Пищови по икономически контрол


Плащанията в брой се проверяват по аналогичен начин, тоест на основата на данните от Касовата книга, РКО и първичните документи за доказване на разхода на паричните средства. Използва се сравнителен способ, тоест изравняват се данните от РКО и първичните документи и нормативните изисквания за съответните операции. Възможно е да се констатира, че отделни разходи са незаконосъобразни, че не са извършени и пр. Всички констатации се доказват и систематизират в приключителните документи с цел търсене на отговорност за липсите и незаконосъобразните касови разходи.

Контрол върху разплащателните и разчетните операции

18. Разплащателни операции

Разплащателните операции се: проверяват в различни направления. По-съществените от;тях са:

 • Открити разплащателни.сметки. Проверката се извършва от различни субекти. Най-съществени за проверките от органите на данъчната администрация и;контрол..Всички търговци са длъжни да декларират откритите им разплащателни и други сметки във всички банки. Проучванията се осъществяват въз основа на представените декларации в данъчните служби. Данните от тях се сравняват с банковите извлечения, чрез насрещни проверки; в банките, както и въз основа на записванията по счетоводните сметки. В резултат на проучванията може да се установи, че отделни сметки в банките не са декларирани с цел да се укриват приходи. Констатациите трябва да бъдат доказани. Създават се предпоставки за налагане на административни санкции. На виновните лица се издават Актове за констатации и Наказателни постановления по за налагане на глоба по реда на Закона за административните нарушения и наказания

 • Салда по откритите сметки за разплащания. Извлеченията от банковите сметки се сравняват с данните от счетоводните сметки. Проверката се осъществява за различни части от проверявания период. Възможно е да се установят несъответствия. Разкриват се причините за това,. Изследват се документите, прави се анализ на счетоводните записвания. При тази проверка се анализират и сравняват данните от еднородните документи за едни и същи стопански операции.

 • Законност на извършените, разплащателни, операции. Проверките обикновено се осъществяват чрез репрезентативна извадка по един от възможните методи - случайна, систематична и комбинирана. Същественото е подборката на документите за разплащанията да гарантира възможно по-малък риск относно достоверността на проверките и резултатите от тях. Технологията на проверката изисква да се сравняват данните от първичните документи за стопанските операции и другите определящи съдържанието на конкретните обекти и подобекти, явяващи се предпоставка на разплащането. Констатации за нарушения могат да се правят в различни насоки: незаконосъобразни разплащания по доставки, по продажбите и др.

 • Законност на разплащанията във валута. Проверката се осъществява по отношение на валутните. постъпления и по отношение на валутните разплащания. Нормативните изисквания на разплащателните операции са. Уредени първично във Валутния закон. От значение са и голям брой наредби приети от Министерски съвет или от управителните органи на Българската народна банка.

По отношение постъпленията във валута се анализира по кой валутен курс се заприхождава валутата. Изследват се първичните документи и другите документи, удостоверяващи постъпленията;на валута. За всяко постъпление на валута се определя централния курс за деня, както и вида и количеството на постъпилата валута. Въз основа на фактури и други документи се определя по какъв курс е възникнало валутното вземане. Изчислява и влиянието на промяната на валутния курс и дали правилно е осчетоводена по сметките за финансови приходи, и разходи. При различия се установява отклонението, както и неговото отражения върху облагаемата печалба и данъчните задължения;, на а съответния търговец.

За периода от 1998-2001 година се проверява дали;се;спазват изискванията на тогава действащите нормативни актове ;в (областта на счетоводството относно преоценката на наличната валута към края на всеки месец и дали потреблението на валутата се отчита съобразно изискванията на тогавашния НСС 21. Отчитане,:на влиянието на промените във валутните курсове, т.е. дали потреблението на валутата се осъществява по съответния централен курс за деня на плащането.

 • Постъпления на сумите от износ на продукция. Целта на тази проверка е да установи дали приходите от продажби в чужбина постъпват в чуждестранна валута. За ..целите на проверките се сравняват данните от фактурите за износ и банковите документи за постъпилите суми от продажбите. Възможно е да се установи, че отделни суми по отделни фактури са постъпили в национална валута. При направата на тази констатация следва допълнително да се проучи, дали е налице специално разрешение от Министерство на финансите. Ако то не е налице счита се, че е извършено административно нарушение. Съставя се акт за административно нарушение, Министърът на финансите или упълномощено от него лице издава Наказателно постановление, с което се налага глобата, предвидена в Закона за сделките с валутните ценности и валутния контрол.

 • Разплащателни операции между свързани лица. Целта на тази проверка е да се установят случаи на разплащания, различаващи се от обичайните правила и изисквания. Особено внимание се отделя на случаите на безлихвено кредитиране или кредитиране при условия, различни от пазарните. Проверката налага да се осъществи анализ на записванията по кредита на разплащателните сметки, свързани с отпускане на кредити за осъществяване на приватизационни сделки на работническо-мениджърски и други дружества, които по действащото законодателство се третират като сделки между свързани лица. Ако се констатират плащания под формата на отпускане на кредит» без лихва или лихвени равнища, отличаващи се от пазарните, следва да се определи отклонението, което пък впоследствие да се има-предвид при данъчното облагане на лицата. Следователно с неначислената лихва или начислената в размери, отличаващи я от пазарните, у еловия (Границите, на които се детерминират с действащите нормативни актове, следва да се преобразува финансовия резултат за данъчни цели Начислява се допълнително дължимият Данък за общините и Данък върху печалбата. Изготвят се и приключителните документи.

Ако се прецени че с тези разплащателни операции драстично се нарушава законодателството възможно е приключителните документи да се изпратят на прокуратурата с цел търсене на наказателна отговорност.

19. Разчетни операции

Проверката на разчетните. операции има за цел да установи реалността и законността на вземанията, и: задълженията, тяхното правилно отразяване в Годишния и междинните,.финансови, отчети, както и тяхната целесъобразност. Проверката;трябва да обхване следните основни моменти:

 • Реалност и точност на вземанията и задълженията. Проверката се осъществява от органите за вътрешен контрол във връзка с годишното счетоводно приключване, от органите на данъчната администрация по повод изследването на данъчните задължения, и от органите на държавния вътрешен финансов контрол относно законосъобразността на разчетните операции и резултатите от тях. Съществен е и контролът, който се осъществява от независимите и регистрирани одитори по повод проверката и заверката на финансовите отчети на предприятията. Прилага се методът инвентаризация. В тази връзка може да се направят насрещни писмени запитвания относно времето на възникването на съответното вземане или задължение, размер и срокове за погасяване. Резултатите от проверката се оформят в Протокол за различията.

 • Законност на разчетните операции. За всяко записване по счетоводните сметки се анализират първичните документи и нормативното основание за .осъществяването на отразените в документите конкретни стопански г операции. Особено внимание се отделя на вноса и износа, съответно на- записванията по сметки "Клиенти" и "Доставчици". При тази проверка трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че вземанията г-и г задълженията се определят от централния курс-на съответната валута; към, датата на издаване на съответната фактура. Тези операции се .проверяват и във връзка с разплащанията на възникналите вземания и задължения. Целта е да се установи дали точно са определени положителните и отрицателните валутни разлики при разплащанията, както и тяхното отражение върху финансовия резултат и данъчните задължения на предприятието.

 • Погасяване по давност. Съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите, вземанията и задълженията се погасяват с изтичане на петгодишен срок. За всяко вземане или задължение се анализира срока /момента/ на възникване и изтичането на погасителния давностен срок. Същевременно се анализират записванията по сметка "Отписани вземания" и по сметка "Отписани задължения". Ако има погасение по давност вземания и задължения се прави препоръка, да се отпишат от синтетичните счетоводни сметки. Преизчисляват се: финансовия резултат, облагаемата печалба и данъчните задължения за съответния период, през който вземанията изадълженията, се погасяват по давност. Изготвят се и съответните приключителни документи.

 • Проверка на други разчети. Анализират се записванията по сметките за разчети с бюджета и други ведомства и тези за разчети по вземания по липси, начети и съдебни спорове. По отношение на държавните вземания се прилагат в зависимост от периода разпоредбите на Закона за събиране на държавните вземания и Данъчния процесуален кодекс - за просрочените вземания се начислява и събира лихва.

Контрол върху кредитните операции

Контролът върху кредитните операции следва да постигне две основни цели: изследване на законосъобразността на кредитните операции, изследване на целесъобразността на тяхното осъществяване.

По отношение законосъобразността изследванията се насочват към установяване на салдото по сметките за получени заеми "Получени краткосрочни заеми", "Получени дългосрочни заеми". В тази връзка данните от посочените счетоводни сметки се сравняват с извлеченията от.съответната банка или друга организация отпуснала кредита. Проучванията се правят поотделно за всяка сметка и по видове валута. Въз основа на сключените договори се анализират кредитните условия, тоест срок за погасяване, лихвени условия и др. На основата на тези данни се правят преценки за надеждността на защитеност на интересите на кредитополучателя.

Получените кредити във валута се.проверяват и по. отношение спазването на чл.31 от отменения Закон.за счетоводството, тоест дали в края на отчетния период и в съответствие с принципа на предпазливостта е направена преоценка на задълженията, когато централния курс към 31.12. е нараснал спрямо курсът, по който е получена валутата. Техниката на проверката включва:

 1. Въз основа на разплащателните документи и сключеният договор се определя сумата на получения кредит във валута и курсът на придобиване.

 2. Определя се по счетоводни данни и въз основа на извлечението на банката за съответната сметка остатъкът от валутното задължение както и курсът на .съответната .валута. към 31.12

 3. Определя се сумата на преоценката, като се изхожда от количеството дължима валута, курса на придобиване ;ю централния курс към 31.12. Така изчислената сума се сравнява с данните от счетоводните записвания по сметка "Разходи по валутни операции".

 4. Проследява се приключването на,, сметка "Разходи по валутни операции" със сумата на преоценката на1 валутните задължения. Националното законодателство, не ;дава еднозначен отговор на този въпрос. Според отменения НСС 14 отрицателната валутна разлика следва да остане като,.салдо по сметката и да се посочи в счетоводния баланс като Разходи за бъдещи периоди или че е възможно да се разсрочи. Анализът на практиката показва, че стремежът е да се спазват изискванията на НСС 14. Към края на 1997 година сметка "Финансови разходи за бъдещи периоди" се приключи за сметка на резервите. От 1998 г преоценката на валутните задължения се отчита като текущ финансов разход или приход в края на всеки месец. С новия закон възприетата практика е по-либерална. Предприятията не са ограничени със срокове за извършване на преоценката. 'Задължителна е преоценката единствено към датата на изготвяне на финансовите отчети. В тях задълженията в чуждестранна валута (валутните кредити) се отразяват по заключителния курс на БНБ.

 5. Проверяват се сумите от сметка "Финансов разходи за бъдещи периоди", които са били разсрочени,към31.Ь2.!1998, ш как се отнасят за сметка на финансовия резултат за текущата иго дина. Нормативните актове предвиждат това да става съобразно погасителния план на кредита, ако няма такъв - пропорционално на погасената част. Това налага да се направят съответните изчисления и те да се сравнят с фактически отнесените по сметка "Печалби и загуби от текуща година" и кредита на сметка "Финансови разходи за бъдещи периоди".

Възможните нарушения се систематизират и на тази основа за съответната година, респективно тримесечие се преизчислява финансовия резултат, облагаемата печалба :и дължимия данък, съответно данъци и лихвите в съобразно .действащите нормативни актове.

Особено внимателно извършени трябва да, а проверките на кредитите, преоформени в държавен ,дълг съобразно.изискванията на Закона за уреждането на необслужените кредити получени до 31.12.1990г.

Проверката се осъществява в следната последователност:

 1. Определя се дължимия кредит, преоформен в държавен дълг. За целта се проучват записванията по сметки "Получени краткосрочни заеми" и "Получени дългосрочни заеми", банковите извлечения и информацията, която е предоставила обслужващата банка и записаните по сметка "Други заеми и дългове".

 2. Проверява се счетоводното отчитане на преоформените задължения в държавен дълг. Проучват се записванията по кредита на "Други заеми и дългове", като се обръща внимание на курсът, по който е отчетено задължението по посочената сметка.

 3. Проверяват се другите записвания, свързани с определянето на резервите /законовите/, както и операциите от минали периоди.

 4. Когато са преоформени в държавен дълг кредитни задължения се проучва дали в предприятието през проверявания период не са начислявани задължения под формата на Данък върху нарастване на средствата на работна заплата или да са участвали в капитала на други дружества. Проучванията по отношение на данъка върху нарастването на средствата за работна заплата се осъществяват въз основа на данните от Отчета за приходите и разходите, записванията по счетоводните сметки, а за участието в капитала на други дружества под формата на съучастия въз основа на записванията по сметките за дългосрочни инвестиции и вземания. Ако се установят преоформени в държавен дълг задължения в нарушение на закона от 1993 г. следва да се спазят предвидените законови изисквания.

 5. Проучват се сключените договори със съответните министерства за погасяване на дълга. Проучването трябва да обхване сумите за погасяване и.-, предвидените лихви, както и санкциониращите лихви при закъснения

 6. Проверяват се договорите,, за преоформяне в държавен дълг валутни кредити от; гледна точка-;-изискване за начисляване на лихви срокове за погасяване и предвидени санкции за нарушение на договорните условия. Проверката се осъществява предимно от органите за данъчен контрол, както и от Агенцията за събиране на държавните вземания. Ако се нарушават срокове, размери за погасяване, лихвени задължения и др. условия се предприемат необходимите действия, предвидени в Данъчно процесуалния кодекс.

 7. Относно начислените лихви по тези валутни кредити, деноминирани левове се проверява дали те са отчетени при регулиране на слабата капитализация по чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се тестват записванията по счетоводните сметки, за отчитане на лихвите дали са включени тези лихви. Проверката изисквали; проучване на Годишната данъчна декларация относно" спазване на нормативно предвидения алгоритъм за изчисляване на законно признатите лихви. В резултат на проверката е възможно да се установи: не отчитане на лихви по сключените договори, не включване на тези лихви при регулиране на слабата капитализация и на тази основа неправилно начисляване на данъчните задължения по ЗКПО.

Резултатите от проверката се систематизират с цел осъществяване на системата от въздействия.


5Материала е изпратен от: Сашо Вичев
Изтегли материала