Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


Тема 1

Всяка съврем.икон.сист.се нуждае от управл.чрез за да се обезпечи ефективно присъствие на нац.и междунар.пазар. Необходимо е да се реализират системно всички ф-ии на управлението: ръководство, организация, координация, планиране, контрол и др. Особенно място заема икон.планиране. Тя може да се определи като целенасочена организирана дейност чрез к' трайно и с времеви хоризонти да бъдат отправени към различни потребители на разл.пазари с цел постигането на макс.икон, социален и еколог.ефект. Пл.може да се счита за обективно необходима дейност ориентирана към външната среда на икон.сист. Проф Ян Тимберген 1 говори за Пл. неговия модел извежда 4 елемента: 1- колич.страна: произв.,потребление, натрупване, външни операции, разл.отрасли, подотрасли. 2-качествена страна. На макроравнище това е максимизация на брутния продукт, нац.доход, дохода за потребление, заетоста и др. На бизнес равнище към продажбите, дялът на пазара и и прираст в обема на печалбата. 3- балансиращи зависимости: балансиране в развитието на отделните параметри в икон.сист. С разл.ресурси от разл.х-р. 4- условие за неотрицателност: обемът на произв.да има прираст през съответният период. Модел на Вайцмен. Пл се реализира на няколко равнища: 1- макроравн: раздробяване и реализация на нац.комплексни програми, макроикон.стратегия.2- териториално ниво: трябва да осигури комлексност, максимизация в приходите на общинските бюджети, стимулираща среда на развитието на бизнеса. 3- бизнесравнище: Пл се реализира тотално във всички времеви хоризонти: като оперативно, средно, дългосрочно, функционално и Пл по отношение на използването на всички видове ресурси. Икон.Пл като наука е единство м/у теория и практика. Теория - да предлага инструментариум ч/з к' по адекватно да присъства на пазара и да реализира по-висока ефективност на развитието си. Да се предлагат и реализират ефективни подходи в икон.Пл, като сред многото особенно е необходимо да се даде представяне на системния, комплексния, мултипликационния и програмния подход. Да бъде силно развит инструментариума на прогнозната дейност. Да се разработи и реализира нова съвкупност от принципи на ик.Пл: целесъобразност; ефективност; координация; децентрализация; инпровизация; диспозиция; ефективна организация.

--Прогнозирането е процес свързан с предвиждане на състоянието и поведението на интересуващите ни процеси и явления в бъдеще. Има ориентировъчен ф-р но много фирми прибягват до него следователно то е разглеждано в тесен и в широк смисъл на думата. Когато прогнозата се разработва само заради самият процес , тя е в тесен смисъл. Ако се разглежда като част от процеса - в широк смисъл. Планирането - определянето на определени цели и задачи за определен период от време. Ако прогнозата се окаже реална, означава че планът е възможно да бъде в оптимален вид, а ако не е реална - създават се трудности при планирането. Връзката м/у планиране и прогнозиране е много тясна. Програмирането - процес сходен с планирането, но той решава отделни проблеми докато планирането е с по-комплексен х-р. В страните с по-силна държ.намеса е характерно повече планирани икономики с по-либерален х-р а от тук и повече програмиране. Това е на равнище национална икономика. Регулирането - държ.намеса в икономиката. Ч/з него държ.определя икон.условия в к’ фирмите могат да осъществяват дейнстите си. Условията са данъци, мита, тарифи, лихви и др. Икономики к’ са по-неразвити имат по-голяма нужда от държ.регулиране. според цикъла рецесия - икон.бум се определя как да се налага държ.намеса.

Тема 2.

ч/з икПл по отношение на пазара и промените в него трябва да се реализират 5 вида въздействия в/у пазара. 1- производстветна реакция на Ипл - свързва се с планиране на производството, на произв.капацитет, продажбите, доставките, различните видове запаси. Ч/з тази произв.реакция Пл отговаря на търсенето и промените в него, при това на различни стоки, услуги, дейности, пазари. 2- маркетингова реакция - покрива се с разработването и реализирането на маркетингови планове. Основно тук е съобразно промените в пазара да се променя продуктовата структура, техн.обновление, пазарно позициониране на предприятието и неговите продукти и присъствието на различни видове пазари. 3- финансова реакция - свързана с фин.Пл. Акцентира в/у планирането на паричните потоци, предвиждания за ретабилноста, промените в икон.самостоятелност и равнището на риска. Кс = Сприходи / Сразходи. 4- страт.реакция - свързана с изборът на страт.на развитие и реализиране на икон.план в развитието на икон.сист. Този план е ориентиран към формулирането на икон.сист. Акцентът на тази реакция пада в/у конкурентно образуващ блок, като той включва: цена, качество, мощности на търг.и дистрибут.мреж, времето за придвижване на стоката до мястото на потребление, делът на пазара. 5- административна реакция - планира дейноста на админ.и дава оценка на тяхната ефективност; основен показател в/у к' се изчислява администр.ефект Адм% = адм.разходи/ обем продажби. Въз основа на тези реакции ч/з Ипл пазарът, към който е ориентирана тази дейност предопределя необходимоста както от комплексност така и от конкретно Ипл. От тази гледна точка пазарът се разглежда като 1) видове среди на пазара към к' е насочено Ипл - /едно в друго/ външна среда на фирмата, интернац.среда, макросреда, мезо и микросреда, фирма. Макросредата си взаимодейства с икон.план ч/з икон.условия, нормативни и регулаторни, които са общовалидни за всички (данъци, осн.валут.курс, осн.лихв.%, регулации на някои видове цени). Микросредата включва продуктите, потребителите, конкуренцията, пазарните отношения. Пазарите биват - пазар на потребителите; на производителите; на посредниците; на държ.; на ресурси от различен х-р.


Материала е изпратен от: Радостина Николова
Изтегли материала