Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


Г л а в а п ъ р в а


ПЛАНИРАНЕТО И НЕГОВАТА ФИЛОСОФИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДА КЪМ XXI ВЕК


Р азвитието и усъвършенствуването на плановата теория и извършването на промени в плановата практика изисква добро познаване на спецификата на съвременната бизнес среда на национално и транснационално равнище и на опита на утвърдени компании, които са успели да се адаптират към настъпващата промяна. Това налага да се изследват нейната специфика и очакваните тенденции в бъдещото й развитие, както и съдържанието на новата “философия ” на съвременното планиране, в т.ч. на моделите на промяната в някои страни от Западна Европа.


1.1. Специфика на бизнессредата в края на ХХ век и ролята на планирането за успеха на управлението

В края на ХХ и началото на ХХI век бизнессредата се характеризира с качествено нови реалности, които са резултат от сериозни трансформации в икономическото и политическото пространство не само в отделните държави, но и в целия свят. Тези реалности отразяват от една страна прехода от централизирано планово към пазарно стопанство в страните от бившата социалистическа общност, а от друга - общата криза на индустриалното общество в световен мащаб, предизвикана от надигащата се “трета вълна на промяната” (28, с. 12) и необходимостта от “фундаментално преосмисляне и радикално препроектиране на бизнеспроцесите в компаниите за постигане на коренно подобрение на основните показатели на тяхната дейност - стойност, качество, услуги и темпове” (19, с. 3). Изучаването на колосалните промени в бизнессредата е сложен и задължителен процес за всяка институция и организация, която се стреми към запазване на пазари и клиенти, чрез откриване, следене на развитието и задоволяване на постоянно променящите се потребности на потребителите. Чрез доброто познаване на бизнессредата институциите и организациите имат възможност да запазят своята конкурентноспособност, чрез постоянно преосмисляне и пренастройване на своята стратегия в съответствие с различните промени в икономическата и политическа ситуация както в отделните държави, така и в целия свят. Като отчитат важното отражение на бизнессредата върху резултатите от функционирането на институциите и организациите, много изследователи и водещи мениджъри се опитват да разкрият и изявят основни характеристики, които в най-обобщен вид дават представа за съвременната бизнессреда (7, 8, 19, 24, 26, 27, 28, 29 и др.). В основни линии те са следните:

  • засилване на глобализацията на пазарите;

  • появяване на нови области на човешкото познание и дейности, свързани с променящите се индустриални и информа-ционни технологии;

  • нови форми и начини на контактуване, изградени върху основата на информатизиране и електронизиране на отношенията чрез електронни мрежи;

  • борба за преразпределение на интелектуални продукти;

  • ново поведение на личността, нагласа за нетрадиционно мислене и нестандартен начин за решаване на проблемите;

  • активно движение на капитали, интелектуални продукти и стоково-материални потоци от силно развитите към по-слабо развити страни, региони, области и пр.;

  • висока степен на риск и неопределеност в поведението на институциите и организациите и на елементите на окръжаващата бизнессреда;

  • нарастваща сложност на взаимоотношенията между институциите и организациите на национално и транснационално равнище;

  • повишена подвижност и адаптивност на институциите и организациите към бързо променящите се условия на окръжаващата бизнессреда;


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала