Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


нарастващо усложняване на институциите и организациите и засилване на тяхната взаимосвързаност;

преустрояване на икономиките и на техните отрасли за преход от “индустриалното” към “обслужващото” и “информационното” общество.

На базата на посочените по-горе характеристики бизнессредата може да се определи като съвкупен комплекс от фактори, явления и условия, които взаимно си влияят и определят външното пряко и косвено въздействие върху поведението на всички институции и организации в световната и националните икономики. Тя е “полето”, в рамките на което те функционират и се развиват. Затова и нейното детайлно познаване и отчитане влиянието на излъчваните от нея фактори е главното условие за техния успех.

В литературните източници (6, с. 35-38; 11, с. 115-130 и др.) и според практически наблюдения и изследвания на автора, е установено, че върху поведението на институциите и организациите оказват влияние главно две основни групи външни фактори, излъчвани от бизнессредата - преки и косвени.

Преките външни фактори оказват директно въздействие върху поведението на институцията или организацията и са свързани предимно с влиянието на конкурентите, доставчиците, потребителите, кредиторите, промените в законодателството, засягащи непосредствено дейността на институцията или организацията, в държавните структури и пр.

Косвените външни фактори оказват непряко влияние върху поведението на институциите и организациите по различни начини: чрез промяна на извънконтактните параметрите на бизнессредата; политически и териториални промени; нови технологии в други организации и институции; промени в международните отношения; промени в социалните и културни ценности и пр.

В условията на тези сложни факторни влияния на бизнессреда, планирането като основна функция на управлението позволява:

  • да се снижат до известна степен неопределеността и риска, чрез предвиждане проявлението и влиянието на факторите от окръжаващата бизнессреда;

  • да се определят целите, да се разработят и баланси-рат програмите за реализацията на основната мисия на институ-циите и организациите;

  • да се осигури информация за координиране на целите и ресурсите за тяхната реализация, с оглед намаляване степента на риск в дейността на институциите и организациите;

  • да се осигури възможност институциите и организациите да възприемат и внедряват новостите в технологично и организационно отношение;

  • да се създаде нагласа на мениджърите за повишаване на образованието и постоянно поддържане равнището на квалификацията;

  • да се създаде нагласа и подготви персонала за промяната в дейността на институциите и организациите, съответствуваща на постоянните промени в бизнессредата;

  • да се осигури гъвкавост и адаптивност на персонала за бързо квалифициране и приспособяване към новите технологии и сложното техническо оборудване, използвано в институциите и организациите;

  • да се открият своевременно дисбалансите и дефицит-ните ресурси, в т.ч. и симптомите на фалита нa институциите и организациите;

  • да се осигури ефективен контрол върху разпреде-лението и оползотворяването на ресурсите в институциите и организациите.

На фона на така характеризираната бизнессреда и възможностите на планирането, като основна управленска функция, институциите и организациите могат да си изработват цялостна стратегия за развитие, в която фокусират всички икономически и социални характеристики. Доброто познаване на богатата и разнообразна съвкупност от външни преки и непреки за институциите и организациите фактори, дава отражение и до голяма степен определя начина, методите и подходите за планиране и прогнозиране на тяхната дейност.


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала