Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


Процедура Ранжиране на целите и разпределение по периоди, която включва следните дейности:

 • оценка но подцелите (балова);

 • подреждане на подцелите според оценките;

 • образуване на рангове (йерархия според ранга);

 • групиране на подцелите според характера на дейността;

 • групиране на подцелите по време.

Процедура Определяне на очакваните последици от реализацията на целите, която включва следните дейности:

 • определяне на характера на последиците: икономически, социални, екологически и пр.;

 • определяне величината (чрез предварително установен измерител) на очакваните благоприятни или неблагоприятни посредици от осъществяването на подцелите и на целта като цяло;

 • определяне на мерки за намаляване или предотвратяване на неблагоприятните последици и намаляване на риска.

Третата фаза от технологията на планирането при пазарни условия обхваща всички процедури, свързани със същинското планиране. Те са следните::

Процедура “Обвързване на основните показатели на плана, която включва дейностите:

 • съгласуване обема на производството с капацитета на производствените мощности, в т.ч. и разпределяне по видове оборудване и по време;

 • съгласуване обема на производството с плана за доставка на суровини и материали, в т.ч. разпределение във времето;

 • съгласуване обема на производството с работната сила - по квалификация и по време;

 • финансово обвързване на производството с наличните финансови средства и постъпленията от реализацията;

 • координиране на движението на готовата продукция и на стоково-материалните ценности в стопанските единици и на пазара;

 • съгласуване на плана за инвестициите с очакваното развитие на производството;

 • съгласуване на кредитния план с потребностите на стопанската единица;

 • съгласуване на плана за изследователската и иновационна дейност с финансовия план;

 • обвързване на работната заплата с резултатите от вложения труд (по количество и качество);

 • съставяне на плана за печалбата и разпределение по периоди;

 • съставяне на краткосрочен план за приходите;

 • съставяне на краткосрочен план за разходите;

 • контрол за правилното обвързване на показателите в отделните раздели от плана, с оглед ефективното оползотворяване на ресурсите.

Процедура Сключване на договори” включва следните дейности:

 • сключване на договори с външни контрагенти (юридически и физически лица);

 • сключване на договори за доставка на суровини и материали;

 • сключване на договори за доставка на машини и оборудване;

 • сключване на договори за реализиране на произведените стоки и услуги;

 • сключване на договори за доставка на патенти, лиценции, нау-хау и пр.;

 • сключване на договори за кредити и финансово обслужване с банкова институция;


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала