Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране и прогнозиране


Тема 3

Система от икономически показатели за оценка - има пирамидален характер на върха на пирамидата има най-малък брой показатели. Там са обобщаващите папки. По-ниско са конкретни показатели - фактори, с които се обяснява състоянието на обобщаващите показатели. Финанс. правило – установено от практиката на фирмите не е записано в нормативни документи. Знае се, че този, който не съблюдава финанс. правила ще стигне до фалит. Оценката може да се прави и по други критерии, освен по финансови правила. Обобщав. показатели за оценка на фирм.

А) рентабилн. на капитала – отношение на печалбата към инвестиран капитал * 100

рентабилност% = печалба*100

инв. к-л

(1000 * 100 = 20%)

5000

Този капитал може да се изчисли и като коефициент. Показват, че от всеки 100лв. Инвестиран капитал ф-мата получава 20лв. печалба.

- пряк метод, по който установяваме рентабилността

  • факторен метод

Р к-ла = рентабилност на продажбите * оборот на капитала

Р к-ла = Р пр. * О к-ла

Б) рентабилн. на продажб.

Р пр. = печалба *100

продажби

От всеки 100лв. продажби ф-мата получава 10лв. печалба.

в) Оборот на капитала

Ок-ла = продажби

Инв. к-л

изчислява се като коефициент

Значението на факторния метод е, че фирмата може да увеличи печалб. по 2 начина:

-като увеличава продажбите

-като ускорява оборота на кап.

Що е печалба, каква печалба трябва да вземем, коя печалба да включим във формулата? Ако тръгнем от т. нар. нетни приходи от продажби.

(изчисляване на приходите по т. нар. цена на производителя – разходи за себестойност + печалба). В тях няма ДДС, акцизи, данъци и др. Ако от нетни приходи от продажба извадим основните производ. разходи (себестойност), остава т. нар. брутна печалба – най-голямата печалба във фирмата. Ако от брутната печалба извадим брутните разходи – разходи за организация управление и разходи за продажба на продукцията получаваме печалба преди лихви и данъци. Ако извадим финансовите разходи и прибавим финанс. приходи стигаме до следваща печалба, наречена печалба преди данъци. Ако извадим данъц. накрая остава най-малката печалба, т. нар. чиста или нетна печалба. Това е финансов разход, когато е положително число.

Финансистите дават тежест на чистата печалба. Ние ще работим с по – общите форми на печалбата – брутна печалба и печалба преди лихви и данъци. По-масово се използва печалбата преди лихви и данъци, защото определя себестойността, като основни производствени разходи, а административните разходи се отчитат отделно. Защото, когато включим административните разходи получаваме пълна себестойност. Инвестираният капитал е равен на сумата на актива минус краткосрочните задължения на фирмата (към доставчици и към краткосрочни банкови заеми)

г)Рентабилност на собствения капитал – изчислява се по отношение на собствения капитал

Рк-ла= печа. пр. лихви и данъци*100

Лихви

Лихвите зависят от:

-структурата на капитала – собствен и привлечен

лихвения процент по кредита

икономическия феномен – т. нар. финансов ливърийдж или ефект на лоста – възниква като разлика между лихвения процент и общата рентабилн. на капитала. Вземат се две ситуации: -лихвения процент да е по-висок – 25%

-лихвения процент да е по-нисък – 15%

Когато лихвата е по-висока от общата рентабилност, тя пада.

Ако имаме по-нисък лихвен процент, то общата рентабилност се увеличава.

Има два вида ефект на лоста:

отрицателен ефект – чужд капитал с по-висока лихва

положителен ефект – чужд капитал с по-ниска лихва от общата рентабилност на капитала.

2.Показатели–задлъжнялост и платежоспособност

а)Коефициент на задлъжнял

Кз = Дългосрочни задължения

инвестиран капитал

Дълг – дългосрочно привлеч. капитал – за срок повече от 1 година. Инвестиран капитал – собствен и дългосрочно привлечен капитал.

Правила: - дългът на трябва да надвиш. 50% (0.5 коефиц.)

- обща задлъжнялост

б) обща задлъжнялост – изчислява се като от сумата на пасивите на баланса изваждаме собствения капитал. Разликата е привлечен капитал. Това се разделя на общите пасиви.

Обща задлъжнял.=пасив–собств. кап.

пасиви

в)Коефициент на покриване на краткосрочни задължения.

Показатели за платежоспос. – оценка на възможностите на фирмата да си плаща лихвите по кредитите или т. нар. фиксирани плащания, които фирмата не може да избегне.

а)доходно-гиринг съотношение -изчислява се, като печалбата преди лихви и данъци се съотнесе към годишния размер на лихвите през годината по кредит.

ДГС = печ. преди лихви и данъци

лихвите по кредита

числителя трябва да е поне 2 пъти по-голям от знаменател. 0.5 отива за данъчните плащания. Колкото е повече от 2.5 е по-добре за фирмата. Колкото числителя е по-голям от знаменателя, толкова печалбата е по-голяма.

б) покритие на фиксираните плащания

ПФП = печалб. преди лихви и данъци погашение на дълг. заеми + лихви по кредита + лизингови вноски + дивиденти по привилегирован акции

Трябва да се види дали числителя покрива знаменат. Покритие има, когато той е равен на 1, но фирмата не може да си плати данъците и няма да остане никаква печалба за развитие. За да се избегнат тези проблеми се прави модификация – знаменателя на формулата да се раздели на разликата между 1 и размера на данъчните плащания( преките данъци 1-0.235 = 0.765 ). Ако след модификацията се получава 1, значи се покриват данъчните плащания, но отново не остава печалба за развитие на фирмата. Трябва да е по-голямо от 1, за да има печалба.

3. Краткосрочна платежосп.

Това са може би най-важните показатели на организацията, тъй като нейното оцеляване зависи от способността й да плаща сметките си когато те станат дължими.

А) Коефициент на обща ликвидност ( Кол) – дава връзка между текущи активи и текущи пасиви на фирмата.

Кол= Краткотрайни активи

краткосрочни задължения

Б) Коефициент на бърза ликвидност( Кбл) - много по точно оценява текущата платежоспособност, тъй като отразява състоянието на касовата наличност.

Кбл=фин. средства + вземания

краткосрочни задължения

Състоянието на касовата наличност е задоволително при Кбл > 1.

В) Коефициент на незабавна ликвидност (Кнл)

Кнл = . фин. средства .

краткосрочни задължения

Тук обхватът на ликвидните средства се ограничава, като се изключват вземанията.

Тема 4

1.Ефективн. на производств.

А) Принос – Разликата между продажната цена и променливите разходи на даден продукт или между продажбите и променливите разходи за цялото производство. Приносът за различните продук е различен


Материала е изпратен от: Meymin Aliev Saliev
Изтегли материала