Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


В аграрната практика връзките и зависимостите между явленията на прогнозираните процеси и системи трудно се установяват количествено, поради това моделирането на редица обекти и тяхното изменение в бъдеще, не подлежи на количествено описание и прогнозите най-често имат вероятностен характер.

Тези особености на прогнозирането и планирането налагат прилагането на разнообразни методи и техники при осъществяване на плановата дейност на земеделските стопанства.


7.2.Методи за установяване на плановите показатели

В практиката широко се прилагат разнообразни методи за установяване на плановите показатели чрез използване на:

  • метода на екстраполацията;

  • метода на експертната оценка;

  • модели на бъдещето;

  • преки икономически разчети.

Методът на екстраполацията представлява налагане на характеристиките на развитието от миналото в бъдещето. За целта се извършва задълбочен анализ за разкриване на основните тенденции в развитието и на тази основа се прогнозират бъдещите изменения на плановите показатели.

При този метод се приема, че връзките между резултативната променлива на даден процес Y със значение Y1, Y2,.....Yn и фактора Х със значение Х1, Х2,....Хn, , установени за периода to-tn остава непроменена и за бъдещия период tn+1, tn+2……….tn+m. Този метод е сравнително лек за приложение, поради което в практиката по-голямо приложение имат формулите на Лагранж, Бесел и др.

Методът на експертната оценка се използва и в случаите, когато е необходимо да се даде качествена оценка на развитието на даден процес. В случая най-често се прилагат алтернативни характеристики. От многото индивидуални оценки на различни експерти се установява най-вероятната средна оценка за развитието на прогнозирания процес.

Разновидност на метода на експертните оценки е и т.нар. метод “Делфи”. Същността му се състои в разработването на подробни въпросници, които се използват от специалисти-анализатори от различни функционални области на изучавания обект, след което отговорите се обобщават с използване на количествени методи.

Следващата група методи, използвани в плановата практика са на моделирането. С тяхна помощ се създава математически модел от функции или други начини за изразяване на реално съществуващи връзки и структури. Решението на математическата задача дава отговор на оптималната структура на проектираната система.

Друга група методи за планиране се основават на предварително съставени преки икономически разчети. С тяхна помощ се разработват т.нар- детерминирани прогнози, с които се определя поведението на съответните елементи на системата. Приложението на този метод е свързан с използване на система от норми и нормативи за разходи на суровини, материали, труд, енергия и др.


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала