Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


При използване на икономически разчети широко се прилагат и статистически и статистико-икономически методи и модели за прогнозиране и планиране на икономическите процеси и др. Така например, при екстраполацията на базата на отделни данни се използват класическите статистически методи: на най-малките квадрати и метода на максималното правдоподобие. Разликата между двата метода се състои в това, че докато при първия – характеристиките, които съответстват на математическото очакване съвпадат със средната аритметична величина, то при втория – тези характеристики съвпадат със метода на статистическия ред.

Използването на статистически и математически методи при планирането има само спомагателно значение по отношение на конкретния анализ, както и при предложенията за изменение на технологията и организацията на отделните производства. Успоредно с тези методи се налага задължително прилагане и на детерминирания подход, при който в зависимост от оценките на различните специалисти, се уточняват границите на изменение на отделните параметри и показатели.


7.3.Използвани норми, критерии и показатели за оценка на стопанската дейност

Основна цел на плановата дейност е разкриване на резервите на производството, т.е. разкриване на неизползваните възможности за подобряване на резултатите. Резерви в това направление се търсят чрез внедряване на нова техника, прогресивни технологии, усъвършенствана организация и намаляване на загубите и подобряване на маркетинговата дейност.

Резерви за подобряване на производствената дейност има в: използване на работното време на работниците, на машините и съоръженията, земята, материалите и суровините. Разкриването и залагането на тези резерви в плана е възможно с използване на усъвършенствани технико-икономически норми и нормативи за разход на жив и овеществен труд. Към нормативите за разход на жив труд се отнасят индивидуалните норми за разход на труд за единица произведена продукция; за разход на управленски труд; за обслужване на животни, както и различни разценки за единица произведена продукция. Към втората група норми и нормативи се отнасят нормите за използване и натоварване на машините и оборудването, както и разходните норми на суровини, гориво и енергия за произведена продукция.

Най-често планът се разработва и с използване на проектни норми и нормативи, които се характеризират с конкретизирани за съответното стопанство количествени и качествени характеристики. Обикновено количествените характеристики за дейността на стопанството се получават от характеристиките на обемните показатели като обем на продукцията, численост на персонала, размер на фонда за заплащане на труда и др.

Качествените показатели се получават от определени съотношения между количествените показатели. Те определят качествените страни на производствено-стопанската дейност и на икономическите резултати от тази дейност. Към тези показатели се отнасят показателите за производителност на труда и рентабилност на производството.

В практиката понятията показател и критерий често се използват равнозначно. Терминът критерий е с по-широко значение от показателя, тъй като в отделни случаи се използва система от показатели, които служат за критерии, характеризиращи цялостната дейност на стопанството.


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала