Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


В условията на пазарно стопанство печалбата взе повече изпълнява ролята на основен критерий за оценка на цялостната стопанска дейност на отделните производители.

Основен показател на бизнес плана на стопанството е стойността на произведената обща продукция. Към нея се отнасят:

  • Произведената селскостопанска продукция, предназначена за пазара, за преработка като суровина, за вътрешностопанско потребление под формата на фураж, семена и др.

  • Незавършено производство – продукция, на която не е приключил производствения цикъл в рамките на плановата година. В този случай за продукция се приема размера на направените разходи към определена дата на плановия период.

  • Приходи от работи и услуги се приема стойността на приходите от преработена продукция на ишлеме или от работа на външни клиенти;

  • Приходите от спомагателните и обслужващи дейности – приема се само стойността на продукцията от дейности, извършвани на други стопанства и организации.

Общата селскостопанска продукция в плана се изчислява като обща и стокова продукция. Общата продукция включва стойността на всички приходи от продукция, услуги и други плюс (минус) стойността на незавършеното производство или на готова продукция на склад (угоени животни).

Стоковата продукция обхваща стойността на продадената продукция извън стопанството. Към тази стойност се включват услугите на външни клиенти и стойността на продукцията от спомагателни производства.

Качеството на продукцията е един от основните показатели на селскостопанското предприятие и представлява съотношение на свойствата, които характеризират стойността на продукцията, като потребителна стойност. Качеството на селскостопанската продукция се определя с държавни стандарти, които до голяма степен са унифицирани с тези на Европейския съюз . Те отразяват качествените изисквания към отделен продукт. Тези изисквания включват система от норми, които дават цялостна характеристика на качеството на продукцията. Стандартите имат определени технически изисквания и същевременно икономическа оценка.

Качеството на продукцията дава отражение както върху стойността на стоковата продукция, така и върху размера на печалбата, а заедно с това улеснява нейната реализация. Следователно, реалният план трябва точно да отчита качествените показатели и асортимента на продукцията за да отразява вярно икономическите и финансовите показатели на стопанството.


7.4.Видове планове на земеделските стопанства

Прогнозирането и планирането по отрасли се осъществява от министерствата и техните отраслови дирекции, а планирането по икономически райони и области – от териториалните органи на общинските съвети. Тези два подходи в разработването на плановете създават благоприятни условия за развитие на отраслова структура на аграрния сектор на икономиката и свързания с него териториално мултифункционално развитие на селските райони.


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала