Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


Териториалното (регионалното) планиране осъществява връзките между отделните стопански организации в икономическите райони на страната и осигурява комплексно и равномерно развитие на районите.

Стопанското (оперативното бизнес) планиране е най-важната форма за планово управление на производствените и стопанските процеси на отделните организации. По време този вид планове биват стратегически (дългосрочни), оперативни бизнес планове и периодични (месечни и сезонни) работни планове.

Дългосрочното стратегическо планиране включва: стратегически прогнози, програми и планове (Схема 14).

Стратегическите прогнози осигуряват информация за бъдещето изменение на потенциала на стопанството, като отчитат промените в технологията, в търсенето и предлагането на продукцията и в икономическите условия и регулатори на бизнес средата. На тази основа се предвиждат количествените промени в развитието на стопанството, както и тенденциите в ресурсното му осигуряване. Уточняването на ресурсите и другите необходими дейности за постигане на набелязаните стратегически цели се осъществява в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен времеви период.

Схема 14

Връзка на бизнес плана със стратегическия план на стопанството

Формулиране мисия на стопанството

избор на основна цел на стопанството за определен времеви период


Определяне целите на стратегическия план

1. Установяване количествени параметри за размер на печалбата; срокове за получаването й; разпределението на средствата за инвестиции и за подобряване на жизненото равните на заетите

2.Формулиране на промените (гъвкавостта) при променени условия

3. Набелязване на конкуриращи се цели (подреждане на целите по степен на важност), определяне на независими и допълващи се цели.

Установяване стратегията на стопанството

Възможни варианти на стратегия:

І вариант - за ускорено развитие на стопанството при наличие на стабилна външна среда и устойчиво функциониране на вътрешните фактори на производство;

ІІ вариант - разширяване на бизнеса при наличие на пазарни ниши и възможности за инвестиране на средства за интензификация на производството;

IІІ вариант - за оцеляване на бизнеса при големи промени във външната бизнес среда и нестабилно функциониране на системата

Използвани методически подходи и стъпки при разработване на бизнес плана на стопанството

1. Разработване на производствена структура (определяне номенклатурата на производствата).

2.Съставяне на производствена програма на отделните отрасли (планиране размера на площите, броя на животните, средните добиви и продуктивност) и на производствата


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала