Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на дейността земеделското стопанство


Анализът на икономическото и финансовото състояние се основава на баланса на земеделското стопанство, отчета за приходите и разходите и друга счетоводна информация. Тези данни определят финансовите съотношения, свързани с равновесието на баланса, финансовата стабилност, ликвидността, платежоспособността, обръщаемостта и ефективността на капитала.

Производствената програма на отраслите и дейностите включва:

  • Определяне на средния добив от единица площ и средната продуктивност от едно животно, размера на обработваемата земя по култури, броя на животните, размера на продукцията и на приходите на база реализирана продукция и от други дейности и източници;

  • Описание на технологиите и ресурсите;

  • Определяне на разходите по елементи на издръжката на производството по продукти по месеци и сезони;

Разделът за икономическите и финансовите резултати от дейността на стопанството включва:

  • Променливи, постоянни и извънредни разходи на стопанството;

  • Основни икономически показатели на стопанството;

  • Брутна и нетна печалба на стопанството.

Показателите на бизнес плана се използват при осъществяване на оперативния контрол върху стопанската и финансовата дейност и при вземане на управленски решения за достигане на целите на стратегическия план на стопанството.

Периодични (месечни и сезонни) работни планове

Оперативните планове предвиждат разпределение на производствените фактори ( хора, машини и др.) между отделните видове селскостопански работи по периоди на годината. Към периодичните работни планове се отнасят работните и маршрутните планове, мрежовите графици и план-нарядите.

Работните планове в растениевъдството са ръководство за действие за определен срок – месец, период на усилена полска работа, отделен сезон. Те се съставят общо за стопанството и по производствени единици отделно за пролетна сеитба, за грижи за културите и за прибиране на реколтата.

Работните планове в животновъдството се разработват поотделно за летния и за зимния период. В тях се определя обема на предвидените зооветеринарни мероприятия, уточняват се сроковете и отговорниците за провеждането им. Такива планове се съставят по месеци за производството на животинска продукция и за разход на фураж по видове.

В практиката се разработват различни форми на работни планове. Тяхното съдържание включва вида и обема на работите по календарни срокове на изпълнение, съставът на агрегатите, с които се изпълняват работите, тяхната производителност и др. На тази основа се установява ежедневната нужда от машини, работници и материали.

Маршрутните планове се съставят по работни машини ( тракторни агрегати и комбайни). Те съдържат вида, обема и мястото на работа, както и последователността на предвижването им от едно работно място на друго. Целта на тези планове е съкращаване на разхода на време и гориво, свързани с нерационални преходи.


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала