Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на изпълнението на стратегиите


ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ

За изработването на подходящ за съвременните условия план е необходимо да се изучат способностите за планиране в организацията като управляващите си създадат ясна концепция за процеса на планиране и за мястото на всеки един от разработваните планове. Това на свой ред означава, че трябва добре да се познават и да могат да се използват творчески най-модерните методи, средства и практики в процеса на планиране. Друго важно изискване при осъществяването на технологията на планиране е задълбоченото и комплексно изпълнение на фазите и етапите за съставяне и изпълнение на системата от планове като взаимно обвързани управленски инструменти, произтичащи в основата си от стратегията за бъдещото функциониране на съответната организация в дадена среда.

Необходимо е непрекъснато развитие на стратегическото поведение към новопоявилите се събития. Предпоставките, на базата на които е изготвена стратегията и е разработен планът, са зависими от времето. Промяна търпят и самите процеси, водещи към промяната и затова трябва своевременно да бъдат визирани. Системата за стратегическото планиране “хваща” тези процеси и изготвя алтернативни предложения за навременен отклик и промяна в целите, стратегията и плана. В същото време технологията за съставяне и изпълнение на стратегическия план като основа и на останалите планове в организацията се нуждае от ориентирана към бъдещето, стратегическа информация. Това е информация, получена чрез анализ на множество източници, преди всичко онези, които обхващат външните генерични и специфични фактори и техните субекти.

Роля и място на стратегическото планиране при изпълнение на стратегиите

Планирането като дейност по разработването на плана е изключително важно за организациите защото чрез него тя може да проектира своето желано бъдеще и ефективните начини и ресурси за постигането на това бъдеще. Затова, планирането от самото начало на прилагането му в цикъла на управление се определя като една от най-сложните видове умствена дейност, предназначена да бъдат установени намеренията и целите на управляващите и персонала, а така също и да се анализират външните и вътрешните фактори. В съдържателно отношение се конкретизира във:

  • съпоставяне на разпознатите от средата на прякото и непрякото въздействие възможности и опасности с обоснованите чрез разполагаемите ресурси и капацитети силни и слаби страни на организацията с оглед преценка на способностите да се устои успешно на конкурентността в бъдещите периоди;

  • генериране на основата на направените изводи на стратегическите опции, от които чрез съответната преценка и процедура да бъдат избрани и конкретизирани стратегическите насоки на развитие;

  • разработване на системата от планове за стратегическите, директивните и операционализираните задачи, включваща осигуряването и разпределението на ресурсите и капацитетите по приоритети, време и конкретни изпълнители;

  • преоценка на структурно организационните звена и на системите за контрол на изпълнение на решенията с оглед изготвяне на предложения за извършване на подобрения или проектиране на изцяло ново функциониране.

От тук следва извода, че така ще се създаде рационален подход, основан на предварително определените и систематизирани резултати. Но разбира се, очакването, че по този начин ще се създаде някакъв универсален механизъм за гарантиране на постоянни успехи, е силно преувеличено. Не се потвърждава от практиката и предположението, че тези, които не прилагат подобен формализиран подход и методи няма да постигнат целите си.

Конкретните задачи на системата от планове трябва да обхванат:

  1. Изследване на връзката между организационните равнища за стратегическо планиране и ангажиментите на висшата администрация в светлината на еволюцията в системите за планиране и контрол;

  2. Описание на дейностите във фазите и етапите на процеса на стратегическо планиране за изясняване на цялостния алгоритъм и организационната му процедура;

  3. Подчертаване ролята на директивния план за осигуряване на взаимодействие между стратегическия план и годишните планове и програми за навременната актуализация на целите и стратегиите при възникване на съществени промени във външните и вътрешните фактори;

  4. Илюстрация на приложението на основните стандартни форми и документи според последователността на действията за конкретизиране на "Корпоративния стратегически план" в плановете и програмите на всички обособени вътрешносъставни единици с оглед на тяхното бюджетно развитие в “Годишния оперативен план.”

Ключовата роля на планирането на действията за изпълнение на стратегиите произтича от нарастващата загриженост на управляващите за средата, приемана за особено важен акцент на съвременното стратегическо планиране. От тази загриженост по нататък се извежда преценката за способностите на организациите да съчетават все по-неотложните изисквания за своевременност и гъвкавост с очакванията за дългосрочност на положителните ефекти от управленските въздействия при условията на висока динамика във вътрешните и особено във външните условия. При това не трябва да се допусне дестабилизация от естествено присъщата на процеса на изпълнение на стратегическите решения уязвимост поради протичането на чести, бързи и неопределени по време и място промени в реалните факти и обстоятелства, включително изненадващото появяване и развитие на нови такива.


Материала е изпратен от: Петър Александров
Изтегли материала