stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-11 11:12:29 [path_image] => /ufiles/2/148/154238/planirane-na-produkta-za-reklamniq-pazar-1.png [article_excerpt] => Планиране на продукта за рекламния пазар. Предимства и недостатъци на печат, радио и телевизия като посредници на рекламните съобщения Увод В “Речник на рекламните термини” рекламният носител се определя като материален посредник за пренасяне на рекламното послание до неговата аудитория. В други пуб [meta_keywords] => планиране,продукта,рекламния,пазар,предимства,недостатъци,печат,радио,телевизия,като [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154238 [title] => Планиране на продукта за рекламния пазар [article_page] => 1 [article_html] =>

Планиране на продукта за рекламния пазар. Предимства и недостатъци на печат, радио и телевизия като посредници на рекламните съобщения

Увод

В “Речник на рекламните термини” рекламният носител се определя като материален посредник за пренасяне на рекламното послание до неговата аудитория. В други публикации се среща отъждествяването на рекламния носител с рекламното средство. Когато рекламното послание се пренася с помощта на съвременни технически съоръжения като радиопредавател, телевизия, телефакс, електронна връзка и др., рекламният носител вече се възприема като канал за разпространение на рекламна информация. Навярно смесването на понятията повече се дължи на различния начин на тяхната употреба в немски и английски език, както и на някои дублиращи се функции, изпълнявани от материални носители на рекламна информация.

В последно време, в резултат на все по-активните международни комуникации, както че ли се налага употребата на две понятия, свързани с възможностите и начините за пренасяне на рекламна информация – “медия”1 (вкл.масмедия), т.е. канали, и “мийнс”2 – средства на рекламата. При това не се внася по-голяма яснота по отношение използването им в практиката. Така ако се възприеме определението за рекламен носител като за материален посредник, а за рекламното средство като “материален израз на рекламното послание при комуникирането му през даден канал”3, то например при разработване на рекламното послание за телевизията самата телевизия като техническо и комуникативно съоръжение ще представлява техническите параметри на канала, а материалният израз на посланието, т.е. съответното рекламно средство, ще бъде филмът, специалният видеоклип или рекламното обявление.

Важен въпрос за рекламната практика е правилният избор на рекламния канал (носител) и на най-подходящо за него рекламно средство, като се знае, че различните рекламни средства имат различни силни и слаби страни и съответно възможности за въздействие.

[url] => marketing [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154238/planirane-na-produkta-za-reklamniq-pazar-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154238/planirane-na-produkta-za-reklamniq-pazar-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Петър Альошев [user_id] => 16292 )