Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Планиране на търговската дейност

I. Теоритични основи на планирането на търговската дейност1. Търговският бизнес като обект на управление и планиране


Търговската дейност е с изключителна значимост в национален и регионален аспект. Тя е с особен статут в единната система на възпроизводствения процес независимо от пространствените граници на неговото развитие. Търговската дейност е със силно изразен двуяк характер на функционалното си предназначение, тъй като осъществява едновременно ясноразграничени две основни групи от функции, икономически и социални. Тази нееднородност на функцията като предназначение на търговската дейност има закономерен характер и се дължи  и се дължи преди всичко на предмета на нейната дейност - стоката.

Тя (стоката) е носител от една страна на стойност, а от друга на полезност. С реализирането на стоката като стойност практически се проявяват икономическите функции на търговската дейност и на изградените структури или стопански субекти за осъществяването им. Непосредствените резултати от икономическите функции намират израз в следните направления:

 • възстановяване на разходите за производство

 • реализиране на добавената стойност

 • формиране на собствени доходи

 • формиране на определена скорост на обръщение, а от там на определени темпове на икономически растеж

При реализирането на стоките като полезност се проявяват социалните функции на търговската дейност и те са свързани с:

 • степента на реализиране на задоволяване на потребностите на обслужваните клиенти

 • благоприятни обществени условия за задоволяване на потребностите

 • качеството на прякото търговско обслужване

 • степента на задоволство на получената търговска услуга

 • с времето, изразходвано от клиента за придобиване на необходимите му стоки и търговски услуги

Тези две групи функции са присъщи за търговската дейност, независимо от обществената система, при която тя съществува и се развива. В различните обществени системи съществуват следните различия:

 • във взаимодействие

 • на основата на изграждане на съотношения между тях

 • по механизма за регулиране и оптимизиране на взаимоотношенията

В условията на пазарна икономика двете групи функции задължително съществуват и оптимално трябва да си взаимодействат, но характерно е, че оптимизирането на взаимодействието се основава на интереса, формиран чрез пазарните механизми. В условията на пазарна икономика оптимално е онова съотношение между функциите на деловата търговска дейност, при която приоритет се дава на икономическите цели, задачи и функции, но реализирането на този икономически приоритет е възможно само при високи социални параметри на фирмената дейност. Това е така, защото тук е отпаднал монопола с хранителни и нехранителни стоки и фирмите функционират в условията на конкурентна среда. Всяка фирма се бори за оцеляване, за стабилизиране, за разширяване на търговската дейност, за побеждаване на конкуренцията. Постигането на тези желани резултати е невъзможно без високи социални характеристики на търговската дейност, а те са свързани с клиентите.


Материала е изпратен от: Таня Василева
Изтегли материала