Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Подоходно облагане на физически лица


Подоходно облагане на физически лица

Личен подоходен данък

Данъците върху доходите на физическите лица са сериозен приходоносител за държавния бюджет. У нас те формират около 15% до данъчните приходи. Фискалното значение на личния подоходен данък е различно в отделните страни (САЩ, Белгия, Италия, Англия - най-важният данък). В България и в европейските страни този данък се нарежда след косвените данъци.

Личните подоходни данъци имат своите предимства, които се изразяват в следното:

  1. Те се считат за справедливи, тъй като при тях чрез прогресията в облагането се отчита платежоспособността, икономическата мощ на данъкоплатците.

  2. Чрез тези данъци се намалява диференциацията при разпределението на даходите в пазарните икономики.

  3. Те са еластични по отношение на увеличението и намалението на доходите и се явяват вграден автоматичен бюджетен стабилизатор.

  4. Личните подоходни данъци се използват като инструмент за макроикономическо регулиране и стабилизация.

  5. Те са неутрални по отношение на цените, защото не променят директно тяхното равнище, а само косвено чрез търсенето и предлагането.

  6. Разходите по събирането на личните подоходни данъци са сравнително малки.

  7. Чрез тези данъци може да се влияе върху демографските процеси.

Подоходните данъци не са само важен елемент от фискалната политика, а те оказват влияние и върху поведението на стопанските субекти при избора им между труд и свободно време, върху склонността на индивидите да поемат стопански рискове.

Личното подоходно облагане се въвежда за първи път в Англия през 1799 г. У нас се въвежда през 1894 г., но масовото прилажане на този данък се счита началото на 20 век.

За да се разбере съвременното състояние на подоходното облагане, трябва да се проследят някои тенденции в него през последните десетилетия. Техниката на подоходното облагане е претърпяла значителна еволюция, свързана с разбирането за макроикономическо регулиране и ролята на данъците в тези процеси. До началото на 80те години в съответствие с Кейнсианските идеи, подоходните данъци са един от основните инструменти на фискалната политика, насочена към стимулиране на търсенето в борбата с рецесията. Поради тази причина личното подоходно облагане до 80те години се харектеризира със следното:

  • високи данъчни ставки (до 75 - 80%);

  • стръмни прогресии с многоетажност в тарифите и стремеж към значително влияние в преразпределението на доходите;


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала