Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Погасяване на финансово задължение


Погасяване на финансово задължение

Погасяването на финансовото задължение става по два начина доброволно и принудително. Доброволното изпълнение на публичните задължения се извършва чрез плащане в брой или безкасово по съответната сметка. Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок преди да бъдат предприети действия за принудително събиране на вземането, съответният орган изпраща покана до длъжника да плати задължението си. Едновременно с поканата съответния орган може: да уведоми длъжника по телефона или с посещение на място за последиците и възможните действия по събирането на вземането, в случай, че не изпълни доброволно определените данъчни задължения; ако задължението е по-голямо от 5 хил. лева, да поиска съдействие от органите на МВР, т. е. да не се разрешава на длъжника или на членовете на контролните или управителните му органи да напускат страната, както и да не се издават или да се отнемат паспорти и заместващи ги документи за преминаване на държавната граница, да уведоми всички органи, които по силата на нормативни актове издават лицензии или разрешения за извършване на определени дейности, за които се изисква удостоверяване на публични задължения. В случай, че публичното задължение не съществува или е в значително малък размер, съответния орган прави опровержение. По искане на длъжника плащането на дължимите суми може да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или да става на части /разсрочване/. Разрешението за отсрочка или разсрочване се издава от: териториалния директор за задължения; изпълнителния директор на НАП; министъра на финансите. Отказът за разсрочване или отсрочване може да се обжалва в 14-дневен с рок пред съответния окръжен съд, респективно ВАС, когато отказът е издаден от министър. При установено задължение може да се наложи обезпечителна мярка. Обезпечението се налага с постановление на публичния изпълнител. За искане на обезпечение не се уведомява длъжника и се издава в писмена фирма. То може да се обжалва в 7-дневен срок пред директора на Агенцията за държавни вземания, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок. Решението на директора може да се обжалва в 7-дневен рок пред окръжния съд по местонахождението на публичния изпълнител. Съдът отменя обезпечителната мярка при: ако длъжникът представи надлежно обезпечение по реда на ДПК; или ако са установени, че не е налице установително основание. Обезпечителните мерки са: възбрана върху недвижим имот или кораб; запор на недвижими вещи и вземания на длъжника; запор за сметките на длъжника и стоките в оборот. Запор и възбрана на публични вземания не може да се налагат върху имуществата, върху които не може да се наложи принудително изпълнение, както и върху възнаграждение срещу труда до размерите посочени в кодекса. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение. Публичният


Материала е изпратен от: Светлана Любенова
Изтегли материала