Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Понятие за публична администрация


I тема

Понятие за публична администрация

Понятие за ПА. Администрация по принцип винаги се свързва с организация на държавата. Администрацията обхваща живота на човека още от времето преди той да се роди, та чак до смъртта му. Администрацията може да бъде определена като комплекс от процеси, организации и лица свързани с изпълнението на законите и други нормативни актове в сферата на изпълнително - разпоредителната дейност на държавата. ПА може да бъде определена като

1. организацията на определени видове дейности на държавни и други видове публични органи.

2. структура на отделни видове държавни органи като правителство, министерство, отделни служби и управления.

Разграничение между ПА и ДА. ДА е част от ПА!!! Под ДА разбираме административни структури и дейности на държавата, тя се развива в дейностите на ДО и се осъществява от държавните служители.

Разграничение между ПА и БА. ПА е свързана с управлението на държавата. Когато говорим за БА имам предвид администрация, която обслужва бизнеса, търговските дружества и други стопански единици. Едно търговско дружество може да е държавно, но администрацията вътре в него, която го обслужва е БА, защото обслужва търговската дейност.

1. ПА не е свързана пряко с бизнеса и е по-малко ориентирана към пазара.

2. ПА е подложена на повече политическо влияние от БА.

3. ПА е много по-строго и детайлно регламентирана от законите и другите нормативни актове.

4. ПА отговаря за осъществяването на държавната политика в България и общественото развитие и качеството на живот. ПА отговаря за националната сигурност и икономическо развитие в страната.

Правна основа на ПА. Една от основните характерни черти на ПА е, че се регламентира от законите и подзаконовите нормативни актове. Според Конституцията на РБългария, тя е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите в страната.

1. Конституция- основен закон 1991г. основни принципи на държавата и т.н.

2. Закони.

3. Подзаконови нормативни актове- правилници, наредби, институции.

Основния клон на правото, който дава правна база на ПА е административното право. АП има за предмет на регулиране специфични обществени отношения, развиващи се в сферата на администрацията. АП регулира обществените отношения свързани с административната дейност на държавата. АП се дели на материално и процесуално. МАП съдържа правни норми, които регулират съдържанието на административната дейност. Тук влизат съдържанието на административните права и задължения на държавните органи и гражданите, административно - правния статут на гражданите, административни нарушения и административни наказания. Към ПАП се включват процедурите по извършване на административна дейност ( напр. издаване на административни актове, наказателни постановления, правата по тяхното обжалване и изпълнението им.

Правна норма (правило за поведение). Състои се от хипотеза, диспозиция, санкция. Хипотезата на ПН съдържа кръга обществени отношения, които тя урежда. Диспозицията на ПН е самото правило за поведение. Санкцията на ПН е необлагаеми


Материала е изпратен от: Diana Stoycheva
Изтегли материала