Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции


ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ

Особености на акциите като инвестиционен носител - обикновените акции се най-важният дял на всеки нормален инвестиционен портфейл. По своята висока доходност те се желана форма на инвестиране, заедно с това обаче те са и най-рискованата форма на инвестиране. Чрез портфелиране инвеститорът се стреми да оптимизира връзката риск-възвращаемост. За да се осъществи портфелиране трябва да се направи портфейлен анализ на основните характеристики на обикновената акция. Акцията съдържа в себе си някои основни противоречия, които правят анализа изключително сложен, става дума за:

- противоречие съдържащо се в обикновената акция, като носител на собственост и като носител на доходи.

- противоречие съдържащо се в акцията, като инвестиционен носител, зад които стоят реални активи и акцията като самостоятелен актив, който е особена търговия на фондовия пазар.

- противоречие съдържащо се във видовете доходи, които осигурява акцията.

Измерване на възвращаемостта на акциите - възвращаемостта е един от най-трудно определимите показатели. Всички модели се стремят към по-точно прогнозиране на очакваните резултати, но в крайна сметка всички тези модели остават прогнозистични. Има 2 направления на съвременния инвестиционен анализ:

1/ Методът на прякото транспортиране - това е най-лесния, но и най-неточния метод. Състои се от 2 части:

- анализ на досегашното състояние на акцията

rp = ri / n

- определяне на очакваното равнище на нормата на възвращаемост през последният период

rE = ri

2/ Вероятностна матрица - това е възможно най-точния, но и най-трудно изпълнимия метод. Състои се от 3 етапа:

- определяне на факторите влияещи върху нормата на възвращаемост

- определяне на стойностите на вероятностите за състоянието на факторите, влияещи върху нормата на възвращаемост

- установяване на нормата на възвращаемост и попълване на матрицата

rE = Px.rx

Измерване на риска на акциите - акциите са най-рискованите инвестиционни носители. Портфейлният анализ търси един обобщена показател, отразяващ общата рискованост на акциите. Като такъв в световната практика се използва дисперсията на нормата на възвращаемост.

Тук дисперсията се прилага в 2 разновидности:

- дисперсия изчислявана с исторически данни. Този подход е по-приложим.

r2 = ( ri ri)2 /n

- дисперсията на средната норма на възвращаемост при използване на вероятностна матрица.

E2 = (rx - rE)2 . Px

Селекция на пакет от акции - това може би е най-важната част от инвестиционната програма на всеки инвеститор решил да инвестира в портфейл. Тук се определят основните изисквания към акциите в тяхната взаимообвързаност и онези акции, чиито характеристики в съчетание с характеристиките на другите акции осигуряват по-добра възвращаемост или рискованост на общата съвкупност, в следствие на което се включват в пакета. Тук се взема в предвид акциите в техния принос към общата съвкупност, а не индивидуалните показатели на акциите, макар че и те са от съществено значение. Общата съвкупност наричаме "пакет", защото тя все още не се е превърнала в портфейл. Ако качеставата на пакета не удовлетворяват инвеститора, той прави нов пакет до постигане на желаните характеристики.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала