Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Потребители и потребности от счетоводна информация


Потребители и потребности от счетоводна информация.

Необходимостта от отразяване на стопанско значими факти и събития далеч предхожда появата на паричните знаци и отделянето на разменната стойност на потребителя.Още в натуралното стопанство се е водела отчетност за личното и общото богатство, неговото повишение или намаляне.

С развитието на индустриалното общество, държавното управление и фискалните системи, необходимостта от отчетност нараства като същевременно се обособяват различни групи потребители на отчетна информация.

Тъй като управнението разглежда като отчетно обособена единица предприятието, то критерият за разграничаване на потребителите на групи е предприятието.

Терминът предприятие етимологично е свързан с понятието предприемачество и качество предприемчивост като описващо желание да се прави бизнес и извлича печалба.

Освен посочената етимология основа и икономическа същност предприятието има и юридическа същност т.е. то е юридически обособена единица ориентирана към бизнес цели. От гледна точка на предприятието, като отчетна обособена единица потребителите на счетоводна информация могат да се разграничат на външни и вътрешни. Външните потребители на счетоводна информацияса са се сформирали съобразно развитието на фирмите на държаватавата, нейната фискална система и инфирмационните потребности на макроикономическото управление. Така са се формирали външни потребители със специални потребности:

  • Инвеститори.

  • Кредитори

  • Държавни органи и агенции

Най-проявена и то генетично е информрмационната потребност на инвеститора. В групата му следва да бъдат включени както настоящите така и потенциалните инвеститори в даден бизнес. Посоченото следва на базата на информацията да могат да вземат рационални решения от типа дали да инвестират,колко,кога да влезе или излезе от бизнеса. Информационните потребности е адресирани към горните могат да бъдат задоволени от формални и неформални източници на информация. От това инвеститорите следва да разполагат с източници на информация необходима за идентифицирането на алтернативи,оценка на алтернативи, възможности и избор на най-добрата от тях.

С цел подпомагане на тази група потребители на отчетна информация и тяхната защита от подвехдащи данни е въведено държавно реголиране на отчетната информация осигуряваща на инвеститорите със съответната информация:

  • чрез закони (търговско и счетозодно законодателство)


Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала