stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-13 03:29:01 [path_image] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2.png [article_excerpt] => Потребители и потребности от счетоводна информация. Необходимостта от отразяване на стопанско значими факти и събития далеч предхожда появата на паричните знаци и отделянето на разменната стойност на потребителя.Още в натуралното стопанство се е водела отчетност за личното и общото богатство, негово [meta_keywords] => потребители,потребности,счетоводна,информация,необходимостта,отразяване,стопанско,значими,факти,събития [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153578 [title] => Потребители и потребности от счетоводна информация [article_page] => 4 [article_html] =>ЗАКОНИ ЦЕНА≤ПОЛЕЗНОСТ

Външне потребители

Инвеститори

Кредитори

Държавни органи и агенции

Вътрешни потребителиМенидмънт

ПерсоналОтченто информационна система на предприятиетоНи потребителиФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Качества на необходимана на управлението информация – за да задоволи информационните потречности на мениджмънта подаваната към него информация следва да съответства на информационните му потребности, да е подавана навреме и да емаксимално обективна. Съответсвието \релевантността\ на информацията в най-голяма степен зависи от качествата на мениджърския екип, зависе от грамотността му, от способонстта му да набелязва цели, да ги декомпозира на конкратни програми и задачи, да знае какво може и какво не би могло да му осигури информационната система, с която разполага; зависи от нагласите му да реинвестира в информационната система на предприятието. От друга страна релевантността зависи и от персонала ангажиран с отчетно информационното осигуряване на менидмънта т.е. от счетоводителя, маркетолози, финансови анализатори. Некомпетинтните такива могат да произвеждат ограмни информационни потоци насочени или към ноподходящия мениджър, или несъответстващи на целите, програмите и задачите, които той или целия бизнес следват.

Навременността е качество от фатална значимост при вземането на управленски решения. Обективната, точна и съответстваща информация може да бъде възприета от мениджъра като шум, ако му бъде поднесена със закъснение. Мениджмънта е склонен да пренебрагне в известна степен точоността и обективността на данните да сметка на тяхната навременост.

Максимална обективност – в икономиката данни се получават чрез измерване и изчесляване, или чрез оценка. При измерванито и изчислението се изпалзват еталони спрямо които се съотносят параментритена изследвания обект, за да получат каличествени величини. Този процес се нарича кватнифициране. При измерванията и изчисленията възможностите за субективизъм са минимизирани. Те се свеждат до грешки при подбора на еталони \единица мярка\. Що се отнася до оценката – тук възможностите за субективна намеса са неограничени.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153578/potrebiteli-i-potrebnosti-ot-schetovodna-informaciq-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Тодорова [user_id] => 14560 )