Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Предмет и метод на счетоводството


Предмет и метод на счетоводството


  1. Характеристика на предмета на счетоводството

  2. Капиталът на предприятието като обект на счетоводно отчитане. Понятиен апарат. Определение за активи, пасиви, собствен капитал. Класификация.

  3. Кръгооборотът на капитала на предприятието като обект на счет. отчитане. Счет. концепция за разходи, приходи. Класификация. Концепции за капитала и за неговото поддържане.

  4. Метод на счетоводството. Обща характеристика на неговите елементи. Основни процедурни характеристики и взаимодействие между елементите на счет. метод при осъществяване на счетоводния отчетен процес1. Предмет на счетоводството

|Необходимост от изясняване на предмета на счетоводството

  • За да се определи характера на счетоводната наука

  • За да се очертаят различията и общото между предмета на общата теория и предмета на специалните счетоводни науки.

  • Да се обосноват връзките на счетоводните науки със статистиката и оперативните отчетни системи, с планирането, контрола и други икономически науки, имащи за предмет икономическите явления и процеси.

  • За да се разкрият теоретичните основи на счет. науки, определящи тяхното развитие при изменящата се икономическа обстановка, развитието на икономическите науки и автоматизацията на процесите в резултат на развитието на електронната техника. Ако искаме задълбочено да навлезем в предмета на една наука трябва да имаме предвид всичко това.

Изходна концепция – счетоводството има реален предмет. То отразява и изучава реални обекти и то от специфична гледна точка. Става дума за двойнствеността – функционална и организационна същност на икономическата реалност (изучаваме статиката в даден момент и движението в процес). Става дума за нейното проявление като балансово-счетоводна структура. Самите икономически я&п са исторически обусловени в своето развитие, което прави възможно и необходимо да приемем че предмета на счетоводството се променя исторически. Счетоводството като наука и практика има предмет за отразяване и за опознаване. Предмет на счетоводството – реални икономически Я&П, които имат финансово-икономически характеристики – показатели.

На явленията и процесите от икономическата реалност е присъща балансово-счетоводната структура, наред с множествената и съвкупностната. Балансово-счетоводната структура, присъща на ИЯП позволява те да бъдат обект на отразяване и опознаване като 1 статична балансова система от данни и показатели за ресурсите и източниците, финансирали тяхното придобиване от отделното предприятие. Това означава, че имущественото и финансово състояние притежават възможността да се представят в статичен финансово-счетоводен модел – модел на тяхната логическа (познавателна) същност. Този модел отразява свойствата (категориите), връзките и закономерностите (на имущественото и финансово състояние) според присъщите им вътрешно-логически връзки и зависимости. Заб. Това означава, че имущественото и финансово състояние, независимо от конкретната действителност винаги могат да се представят по 1 и същи начин в балансова система. Ако говорим за дейността на предприятието базирана на имущественото и финансово състояние, тя също така може да бъде представена в балансова система в движение, динамична. Но тази система е една и съща по своята логическа същност, не се влияе от конкретните икономически, политически и правни условия. Общата теория на счетоводството (ОТС) винаги има за цел да изясни логическата същност на балансово-счетоводното представяне на ИЯП.


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала