Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство


Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство

02.03.2007 год.


  1. Предмет и метод на Управленското счетоводство

  2. Формиране на методологически инструментариум на Управленското счетоводство

  3. Единство и различия между финансовото счетоводство и Управленското счетоводство


1. Предмет и метод на Управленското счетоводство

Както всички останали науки така и УС има свой предмет и метод . От методологическа гледна точка предмета е онова, към което е насочено изучаването на дадена наука т.е. с някаква степен на точност това е обекта на изучаване. За разлика от предмета, метода е това, с което се постига това изучаване т.е. съвкупността от подходящи инструменти за изучаване на определено научно съдържание. Предмета и метода имат пряко отношение към същностните характеристики на УС. По повод на дефинирането на теоретичната същност и практически аспекти на УС в доклада на комитета по УС към американската счетоводна асоциация е записано, че УС е приложение на подходи и методи за обработка на фактическите и планови данни на предприятията, за да се подпомогне управленската дейност при разработване на планове за разумни икономически цели и за изработване на рационални управленски решения. В цитирания доклад на американската счетоводна асоциация по-късно се допълва, че УС е процес на идентификация, което позволява в последствие извършване на икономически оценки и решения от потребителите на информацията. На тази основа УС се свързва с идентифицирането (обхващането), измерването(стойностно оценяване) и комуникацията (предаването на икономическа информация на нейните потребители вътре в предприятието).

Извода, който се налага е , че УС има за предмет изучаването на съвкупната вътрешно-фирмена дейност на предприятието респективно оборота на стойността, ограничен в рамките на обособената стопанска единица. В този смисъл УС има почти същия предмет с предмета на Счетоводство на разходите в миналото, а именно извършването на счетоводен анализ на разходите и себестойност с цел вземането на правилни управленски решения. От казаното следва, че УС поставя акцент върху осъществяване на съвременен аналитичен подход при изследване най-вече на разходите и себестойността, общо за предприятието и поотделни негови подразделения, а така също по видове продукция с цел упражняване не само на контрол и последващ анализ, а най-вече с цел формулирането на управленски решения при различни стопански операции. Освен за чисто оперативни нужди УС създава информация и за вземането на решения, които са свързани с бъдещата дейност на предприятието. Това на практика означава, че УС е интегрирано в някаква степен с дейността по съставянето на производствено-финансови планове на предприятието и най-вече по изграждането на бизнес планове на тези предприятия.

2. Формиране на методологически инструментариум на Управленското счетоводство

В страните с по-голям опит в прилагането на УС се споделя схващането, че щом с УС се извършва управленски счетоводен анализ, то тази наука и практика би следвало да използва не само един метод, а цяла съвкупност от изследователски методи, които се квалифицират най-често като счетоводен инструментариум, съставен както от счетоводство така и от други науки и най-вече от общометодологически науки. В този род мисли се счита, че върху формирането на методите и съвременния инструментариум на УС най-силно влияние са оказали следните научни направления:


Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала