Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Предмет на счетоводството


Предмет на счетоводството

2.1. Характеристика на предмета на счетоводството

2.2. Капиталът на предприятието като обект на счетоводно отчитане. Счетоводната концепция за активи и пасиви. Класификация.

2.3. Кръгооборотът на капитала на предприятието като обект на счетоводно отчитане. Счетоводна концепция за разходи и приходи. Класификации.

2.4. Метод на счетоводството. Обща характеристика на неговите елементи. Основни процедурни характеристики и взаимодействие между тях при осъществяване на счетоводния отчетен процес.


2.1. Характеристика на предмета на счетоводството

Счетоводната наука е самостоятелно обособена, защото има реални обекти от икономическата действителност, които стават предмет на изучаване, а на практика предмет на счетоводното отразяване и опознаване.

Кои са реалните обекти и кое е специфичното, което ги прави предмет на счетоводството, а не на статистиката или друга икономическа наука?

Една наука, за да се обособи самостоятелно, е необходимо за има собствен предмет, различен от този, на останалите науки. Реалните обекти на счетоводно отчитане произтичат от икономическата реалност, която е исторически обоснована, променя се и се развива във времето. Структурните единици в икономиката на съответното време, на съответното място променят характера на своята дейност и управление. Например в робовладетелския период – робовладетелската собственост.

В исторически - сегашни условия при пазарна икономика, реалните обекти, които са предмет на счетоводно отчитане са:

Капиталът на предприятието

Капиталовият оборот

Какво представлява капиталът на предприятието? Как става предмет на счетоводството? Как се третира? Когато се образува едно предприятие, съдружниците, например А, Б и В отчуждават от себе си (прехвърлят собственост) свое имущество в предприятието.

  • Функционалната характеристика на капитала на едно предприятие се изразява, че ако той е пари, то с него се купуват машини и стоки.

Капиталът работи като:

  • Бавно ликвиден

  • Бързо ликвиден, оборотен


Капиталът се разглежда от две гледни точки:

  • Функционална гледна точка – капиталът е пари, отношения: човек-пари-пазар-машина

  • Организационно-финансова форма – учредителен капитал, отношение. Капиталът на предприятието като реален обект се състои в имущества и пари, отчуждени от собствениците, кредитори, доставчици. Може да бъде в този аспект стоковопаричен или чисто финансов.

Машини Стоки Налични пари

Капиталът има:

  • Физически състав – пари и т.н.

  • Полезност (стойност), защото парите носят полезност, с тях могат да се закупят стоки, машини и др.

  • Капиталът е носител на стойност със своята полезност. Стойността се измерва с цената на пазара, следователно капиталът е парично-стойностна категория.

  • Активно проявление – ресурсите имат активно проявление – изразяват капитала в неговата функционална мощ. Капиталът работи, трябва да се инвестира, купува и т.н.

Активното третиране на капитала е според неговата функционална същност и той бива бавно ликвиден и бързо ликвиден или оборотен. Това зависи от ресурсните форми, в които е въплътен. Критериите за опознаване активната функционална същност на капитала са: вж. схемата.


Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала